2015/00212 - HIcube Kompetenta vården

Name:
HIcube Kompetenta vården
Region:
Västsverige
Projektägare:
Högskolan i Halmstad, Högskolan i Halmstad
Projektnummer:
2015/00212
Planerat antal deltagare:
1854
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-08-31
Total projektbudget:
12 065 521
Beviljat ESF-stöd:
9 052 805
Kontaktperson:
Gerry Andersson
E-post:
gerry.andersson@hh.se
Specifikt mål:
1

Projektet HIcube Kompetenta vården verkar mot en bakgrund av utmaningar för framtidens hälso- och sjukvård: ökande antal äldre, stigande kostnader, rekryteringsproblem etc. Projektet är en del av hälsoinnovationsarenan i Halland och syftar till kompetenshöjande insatser där aktörerna tillsammans med målgruppen skapar gemensam ny kunskap och lärande på området hälsoinnovation. Målgruppen är framför allt mellanchefer inom regionens och kommunernas hälso- och sjukvård, men omfattar också andra verksamma och brukare inom vård- och omsorgssektorn i Halland.
Genom kompetensutveckling av individer inom vård-och omsorgssektorn vill projektet stärka deras ställning på arbetsmarknaden genom att öka kunskapen om och användandet av innovationer och hjälpmedel inom vård- och omsorgssektorn. Projektet avser att bidra till innovationsutveckling samt användande av de hjälpmedel som finns tillgängliga inom området.
Projektets förväntade effekter är att vård- och omsorgstagares behov bättre tillgodoses, att kunskapen hos anställda inom sektorn ökar samt att stärka den innovationsarena där Högskolan i Halmstad, Region Halland och Science Park Halmstad samverkar med de halländska kommunerna, näringslivet och ideell sektor.