2015/00186 - Integration JämtlandHärjedalen

Projektnummer:
2015/00186
Projektägare:
Region Jämtland Härjedalen, Regional utveckling
Namn:
Integration JämtlandHärjedalen
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
647
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-03-31
Total projektbudget:
33 226 875
Beviljat ESF-stöd:
14 590 428
Kontaktperson:
Marina Gregorsson
E-post:
marina.gregorsson@regionjh.se
Stödmottagare postnr:
83127
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet syftar till att underlätta för nyanlända män och kvinnor i åldern 25-64 år i Jämtlands län att komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i arbete eller studier. Det är organiserat som ett regionprojekt med en plattform bestående av region Jämtland Härjedalen som projektägare i samverkan med kommunerna och arbetsförmedlingen där föreningar och organisationer i civilsamhället inbjuds att medverka. Varje kommun har egna så kallade projektverkstäder där utvecklingsarbete pågår och där utbyten och lärande sker mellan kommunerna. Utifrån lokala behov och förutsättningar kommer därmed arbetsmodellen "En väg in" att utvecklas där arbetet fokuseras på matchning och handledarstöd till arbetsgivare. Under matchningen kartläggs nyanländas kompetens, kompetenshöjande insatser och utbildningar genomförs och matchning samt nätverk skapas på arbetsmarknaden. De lokala projektverkstäderna kompletteras med två regionala stödfunktioner till det arbete som sker lokalt i kommunerna: Attitydpåverkan och kunskapsspridning samt Mobilisera civilsamhället och behovet av språkcenter.