Socialfondsrapport – oktober 2022

Sammanfattning

Utlyst belopp för hela programmet motsvarar 151 procent av programmets totala ram. De utlysta beloppen blir sällan fullt intecknade och återflöden från tidigare beviljade projekt behöver lysas ut igen. Sammantaget gör det att de totala utlysta medlen blir högre än total ram. Sedan föregående socialfondsrapport har en ny utlysning på 600 miljoner kronor genomförts. Det är inom React-EU, som gäller medel avsatta till Arbetsförmedlingen. Utlysningen inom särskilt mål 2.4 Care på 435 miljoner kronor, är öppen som längst fram till och med 31 december 2022.

Ansökningar på drygt 27,2 miljarder kronor har inkommit och bifallsbeslut har tagits på 58 procent av dessa, vilket är nära 15,8 miljarder kronor. Det gör att 89 procent av total ram har fått bifallsbeslut. Intecknade medel som är beslutat stöd i pågående projekt och utbetalt stöd i avslutade projekt är 14,7 miljarder kronor, 83 procent av total ram. De godkända kostnaderna ligger på 68 procent av total ram. Av de godkända kostnaderna utgör projektens medfinansiering runt 37 procent. N+3 ligger på 182 miljoner EUR. Antal projekt som pågår är 334 och antal projekt som avslutats är 587.

Antal deltagare som har påbörjat ett projekt uppgår till drygt 409 600, 58 procent kvinnor och 42 procent män. Av dessa har drygt 333 000 (81 procent) deltagare avslutat sina insatser, 59 procent kvinnor och 41 procent män.

Sett till målresultat i de indikatorer vi följer är det fortsatt oförändrat i alla programområden. Det gäller både omedelbara och långsiktiga resultat. Generellt är resultaten för deltagare i sysselsättning lika med eller under målen och för deltagare i utbildning relativt långt över målen.

I varselprojekten har drygt 3 500 deltagare avslutat sin insats. Av dessa har andelen med förbättrad arbetsmarknadssituation ökat med tre procentenheter sedan föregående socialfondsrapport. Andelen män har minskat med två procentenheter och andelen kvinnor har ökat med sju procentenheter. Till denna rapportering ligger resultatet på 55 procent, vilket i jämförelse med resultatet för alla projekt inom särskilt mål 1.1 (16 procent) är en förhållandevis tydlig skillnad. För hela programområde 1 har drygt 200 200 deltagare avslutat sitt deltagande.

I det nya programområdet särskilt mål 2.4 som gäller deltagare i Care har 14 projekt startat. Ytterligare 15 projekt ligger under beredning.