Socialfondsrapport – Utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2024:1

Utlyst belopp för hela programperioden motsvarar 157 procent av programmets totala ram. Ansökningar på drygt 28,2 miljarder kronor har inkommit under programperioden och bifallsbeslut har tagits på närmare 60 procent av dessa, vilket är drygt 16,8 miljarder kronor. Det gör att 94 procent av den totala ramen har fått bifallsbeslut.

Intecknade medel, som är beslutat stöd i pågående projekt och utbetalt stöd i avslutade projekt, är på drygt 15,3 miljarder kronor.1 Det är 86 procent av den totala ramen. Enligt regeln om automatiskt återtagande måste medlemslandet efter tre år ha rekvirerat medel från EU-kommissionen som minst motsvarar summan av programmets budgeterade medel tre år dessförinnan. ESF-rådet klarar den gränsen med 68 miljoner euro.

Antal projekt som avslutats är 942. Medräknat projekt som avbrutits eller hävts är det totalt 997 projekt. 587 400 deltagare har påbörjat ett projekt, 57 procent kvinnor och 43 procent män. Alla deltagare har redovisats som avslutade i projekt. Målresultat i de indikatorer vi följer är fortsatt oförändrade i de flesta särskilda målen. Generellt är resultaten för deltagare i sysselsättning lika med eller under målen och för deltagare i utbildning relativt långt över målen.

För de så kallade varselprojekten skapades en särskild utlysning för permitterade, varslade och anställda i syfte att minska de negativa konsekvenserna av pandemin. I varselprojekten kan drygt 13 400 deltagare mätas mot omedelbara resultat. 39 procent har uppgett en förbättrad arbetsmarknadssituation. 44 procent av kvinnorna och 35 procent av männen.

I särskilt mål 2.4 Care har 13 400 deltagare påbörjat en insats. 81 procent kvinnor och 19 procent män. 21 procent har gått till en sysselsättning. 20 procent av kvinnorna och 26 procent av männen. I särskilt mål 5.2 som också gäller Care har 6 400 deltagare påbörjat en insats. 76 procent kvinnor och 24 procent män. 17 procent har gått till en sysselsättning. 16 procent av kvinnorna och 22 procent av männen.