Socialfondsrapport – mars 2023

Utlyst belopp för hela programmet motsvarar 156 procent av programmets totala ram. Sedan föregående socialfondsrapport har två nya utlysningar på tillsammans 900 miljoner kronor genomförts. En utlysning är inom React-EU, som gäller medel avsatta till Arbetsförmedlingen och en utlysning gäller särskilt mål 5.2 inom Care.

Ansökningar på drygt 28 000 miljoner kronor har inkommit under programperioden och bifallsbeslut har tagits på 59 procent av dessa, vilket är drygt 16 600 miljoner kronor. Det gör att 93 procent av total ram har fått bifallsbeslut. Intecknade medel som är beslutat stöd i pågående projekt och utbetalt stöd i avslutade projekt är på drygt 15 400 miljoner kronor; 87 procent av total ram. De godkända kostnaderna är på 76 procent av total ram. Enligt regeln om automatiskt återtagande måste medlemslandet efter tre år ha rekvirerat medel från EU-kommissionen som minst motsvarar summan av programmets budgeterade medel tre år dessförinnan. ESF-rådet klarar den gränsen med 92 miljoner EUR.

Antal projekt som pågår är 296 och antal projekt som avslutats är 677. Antal deltagare som har påbörjat ett projekt uppgår till drygt 482 900, 57 procent kvinnor och 43 procent män. Av dessa har drygt 364 700 (76 procent) deltagare avslutat sina insatser, 60 procent kvinnor och 40 procent män. Andelen deltagare som har avslutat sina insatser har minskat sedan föregående rapport med 5 procentenheter och beror på ökning av nya deltagare i Arbetsförmedlingens projekt Kickstart React-EU.

Sett till målresultat i de indikatorer vi följer är det fortsatt oförändrat i alla programområden. Det gäller både omedelbara och långsiktiga resultat. Generellt är resultaten för deltagare i sysselsättning lika med eller under målen och för deltagare i utbildning relativt långt över målen.

De så kallade varselprojekten kommer ur en särskild utlysning för permitterade, varslade och anställda i syfte att minska de negativa konsekvenserna av pandemin. I dessa kan drygt 4 700 deltagare mätas mot omedelbara resultat. Av dessa har andelen med förbättrad arbetsmarknadssituation ökat med sex procentenheter för både kvinnor och män sedan föregående socialfondsrapport. Sammantaget har 61 procent en förbättrad arbetsmarknadssituation, vilket i jämförelse med resultatet för alla projekt inom särskilt mål 1.1 (16 procent) är en förhållandevis tydlig skillnad.

I särskilt mål 2.4 Care har 26 deltagare avlutat sitt deltagande och 11 av dessa är i sysselsättning. I det nya programområdet särskilt mål 5.2 Care har 28 projekt beviljats stöd. 14 ansökningar är inkomna/under beredning.