Socialfondsrapport – mars 2022

Sammanfattning

Utlyst belopp för hela programmet motsvarar 157 procent av programmets totala ram. Att det är oförändrat mot föregående socialfondsrapport beror på att den totala ramen har utökats genom att mer medel har tillförts programområde 5. De utlysta beloppen blir sällan fullt intecknade och återflöden från tidigare beviljade projekt behöver lysas ut igen. Sammantaget gör det att de totala utlysta medlen blir högre än total ram.

Ansökningar på drygt 26,3 miljarder kronor har inkommit och bifallsbeslut har tagits på 57 procent av dessa, vilket är 15,1 miljarder kronor. Det gör att 91 procent av total ram, som är 16,6 miljarder kronor, har fått bifallsbeslut. Intecknade medel som är beslutat stöd i pågående projekt och utbetalt stöd i avslutade projekt är 14,1 miljarder kronor, 85 procent av total ram. De godkända kostnaderna ligger på 63 procent av total ram. Av de godkända kostnaderna utgör projektens medfinansiering runt 39 procent. N+3 ligger på 81 miljoner EUR. Antal projekt som pågår är 363 och antal projekt som avslutats är 439.

Totalt har 362 476 deltagare påbörjat deltagande i projekt, 59 procent kvinnor och 41 procent män. Alla programområden 1 till 3 har nu uppnått det kvantitativa slutmålet. Nytt för denna rapportering är programområde 5 som är i uppstarten och därför ännu har få deltagare. Hittills planerat antal deltagare är 32 701, 42 procent av slutmål. Varselprojekten i särskilt mål 1.1 visar på ökad takt från föregående socialfonsrapport då nästan en fördubbling skett av antal deltagare. Här saknas dock deltagarrapportering från två projekt.

Sett till resultat i de indikatorer vi följer är det fortsatt oförändrat i alla programområden. Det gäller både omedelbara och långsiktiga resultat. Generellt ligger deltagare i sysselsättning lika med eller under målen och deltagare i utbildning relativt långt över målen. Vi har tidigare påpekat att flera resultat ligger förhållandevis still jämfört med föregående socialfondsrapporter vad gäller olika deltagarmål. För att sätta detta i perspektiv vill vi understryka att där det finns skillnader handlar det i regel om enstaka procentenheter som ibland går upp och ibland ner. De små förändringarna upp eller ner handlar ofta om avrundningseffekter.

I varselprojekten kan vi nu se lite mer omedelbara resultat då drygt 1 000 deltagare har avslutat sitt deltagande. Här har resultatet tidigare legat på onormalt hög nivå, i princip 100 procent. Till denna rapportering ligger resultatet på 50 procent, vilket fortfarande är långt mycket bättre än övriga projekt inom särskilt mål 1.1.

Inför denna socialfondsrapport har vi ett nytt operativt program, version 8.0. Anledningen är att programområde 5 som gäller React-EU har uppdaterats med ökad ram och att den delen på 25 procent som inte går till Arbetsförmedlingen nu även kan användas till projekt för sysselsatta.

Om du har några frågor om rapporten kontakta:

Joacim Rova Grevstig, Analytiker
joacim.rova-grevstig@esf.se
026-54 27 38

Läs rapporten: