Socialfondsrapport – juli 2023

Ansökningar på drygt 28,2 miljarder kronor har inkommit under programperioden och bifallsbeslut har tagits på närmare 60 procent av dessa, vilket är drygt 16,8 miljarder kronor. Det gör att 94 procent av den totala ramen har fått bifallsbeslut. Intecknade medel, som är beslutat stöd i pågående projekt och utbetalt stöd i avslutade projekt, är på drygt 15,4 miljarder kronor. Det är 87 procent av den totala ramen. De godkända kostnaderna är på 83 procent av den totala ramen. Enligt regeln om automatiskt återtagande måste medlemslandet efter tre år ha rekvirerat medel från EU-kommissionen som minst motsvarar summan av programmets budgeterade medel tre år dessförinnan. ESF-rådet klarar den gränsen med 54 miljoner euro.

Antal projekt som pågår är 166 och antal projekt som avslutats är 831. 531 500 deltagare har påbörjat ett projekt, 57 procent kvinnor och 43 procent män. Av dessa har drygt 441 600 (83 procent) deltagare avslutat sina insatser, 58 procent kvinnor och 40 procent män. Andelen deltagare som har avslutat sina insatser har ökat med sju procentenheter sedan föregående rapport.

Sett till målresultat i de indikatorer vi följer är det fortsatt oförändrat i de flesta särskilda målen. Generellt är resultaten för deltagare i sysselsättning lika med eller under målen och för deltagare i utbildning relativt långt över målen. Sedan föregående socialfondsrapport finns dock några tydliga skillnader i särskilt mål 2.1, i både omedelbara och långsiktiga resultat. Det är i andelen deltagare i sysselsättning och utbildning som resultaten minskar med några procentenheter. Samtidigt ökar andelen deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program i de långsiktiga resultaten. I särskilt mål 5.1 finns också några större skillnader jämfört med föregående socialfondsrapport. Generellt handlar det om en minskning i andel i sysselsättning och en ökning i andel i utbildning.

För de så kallade varselprojekten skapades en särskild utlysning för permitterade, varslade och anställda i syfte att minska de negativa konsekvenserna av pandemin. I varselprojekten kan drygt 11 400 deltagare mätas mot omedelbara resultat. Jämfört med föregående socialfondsrapport har även här resultatet sjunkit. Det handlar om indikatorn deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation och gäller för både kvinnor och män. Sammantaget har 45 procent en förbättrad arbetsmarknadssituation. För alla projekt inom särskilt mål 1.1, inklusive varselprojekten, är resultatet 18 procent.

I särskilt mål 2.4 Care har 175 deltagare avlutat sitt deltagande. Av dessa är 23 procent i sysselsättning, 25 procent kvinnor och 17 procent män. Sedan föregående socialfondsrapport har 24 nya projekt beviljats stöd i särskilt mål 5.2 Care.