Socialfondsrapport – juli 2022

Sammanfattning

Inför denna socialfondsrapport har det beslutats om en ny valutakurs, från 9,30 kronor per euro till 10,00 kronor per euro för programperioden 2014–2020. Det har påverkat den finansiella ramen med en ökning på drygt 1,2 miljarder kronor som nu ligger på drygt 17,8 miljarder kronor. Det påverkar i sin tur att där vi mäter andelen kronor mot ram sker en minskning per automatik sedan föregående socialfondsrapport. Detta framgår vid flertalet tillfällen i rapporten.

Utlyst belopp för hela programmet motsvarar 148 procent av programmets totala ram. De utlysta beloppen blir sällan fullt intecknade och återflöden från tidigare beviljade projekt behöver lysas ut igen. Sammantaget gör det att de totala utlysta medlen blir högre än total ram.

Ansökningar på knappt 26,4 miljarder kronor har inkommit och bifallsbeslut har tagits på 57 procent av dessa, vilket är nära 15,2 miljarder kronor. Det gör att 85 procent av total ram har fått bifallsbeslut. Intecknade medel som är beslutat stöd i pågående projekt och utbetalt stöd i avslutade projekt är 14,1 miljarder kronor, 79 procent av total ram. De godkända kostnaderna ligger på 64 procent av total ram. Av de godkända kostnaderna utgör projektens medfinansiering runt 38 procent. N+3 ligger på 182 miljoner EUR. Antal projekt som pågår är 333 och antal projekt som avslutats är 574.

Totalt har 379 559 deltagare påbörjat deltagande i projekt, 59 procent kvinnor och 41 procent män. Av dessa har 309 254 (81 procent) deltagare avslutat sina insatser, 59 procent kvinnor och 41 procent män.

Sett till målresultat i de indikatorer vi följer är det fortsatt oförändrat i alla programområden. Det gäller både omedelbara och långsiktiga resultat. Generellt är resultaten för deltagare i sysselsättning lika med eller under målen och för deltagare i utbildning relativt långt över målen.

I varselprojekten har drygt 1 600 deltagare avslutat sin insats. Av dessa har andelen med förbättrad
arbetsmarknadssituation ökat med två procentenheter sedan föregående socialfondsrapport. Där andel män har minskat med fem procentenheter har andelen kvinnor i stället ökat med tolv procentenheter. Till denna rapportering ligger resultatet på 52 procent, vilket i jämförelse med resultatet för alla projekt inom särskilt mål 1.1 (15 procent) är en betydande skillnad. För hela programområde 1 har 187 311 deltagare avslutat sitt deltagande.

Till denna socialfondsrapport ligger ett nytt operativt program för beslut.[1] Anledningen är att EU-kommissionen har beslutat om en ny insats kallad Care, med anledning av Rysslands krig i Ukraina. Fastän det formella beslutet för det svenska operativa programmet ännu inte är fattat av kommissionen så har Svenska ESF-rådet publicerat en första utlysning, på 435 miljoner kronor, som är öppen fram till och med 31 december 2022.

[1] Version 9.0.