Klusterutvärdering av ESF-rådets utlysning kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt drabbade branscher

I samband med Corona pandemin initierade ESF-rådet våren 2020 utlysningen Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher. Syftet med utlysningen var att stärka anställda genom kompetensutveckling och skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga arbetsplatser. För att nå utlysningens syfte har ESF-rådet finansierat 20 projekt, som har genomfört en bredd av kompetensutvecklande insatser.

Ramboll har genomfört en klusterutvärdering av utlysningen
För att fördjupa bilden av uppnådda resultat och centrala lärdomar har ESF-rådet gett Ramboll i uppdrag att göra en klusterutvärdering av utlysningen. Genom att utvärdera både arbetet med och resultaten av utlysningen har utvärderingen bidragit med flera slutsatser och rekommendationer för myndighetens fortsatta arbete. Utvärderingen har fokuserat på tre utvärderingskriterier: relevans, effektivitet och måluppfyllelse/resultat.

Utlysningens relevans har minskat över tid, trots effektivt arbete
Utvärderingen visar att utlysningens syfte och mål har varit relevanta utifrån ett behov av kompetensutveckling hos både individer och företag. Corona pandemin innebar att behovet var särskilt stort när utlysningen tillkom. I takt med att pandemin minskade i kraft och fick mindre allvarliga ekonomiska konsekvenser än befarat för många företag har utlysningens relevans dock minskat. Många projekt har i stället haft svårt att rekrytera deltagare till sina insatser.

ESF-rådets utlysningsarbete har överlag varit effektivt. På grund av pandemin arbetade myndigheten betydligt snabbare än vanligt för att fort nå ut med medel. Arbetet skedde bland annat genom gemensamma processer mellan olika delar av myndigheten, för att dra nytta av relevant erfarenhet. Trots detta är det oklart om medlen nådde individer och företag i tid, medan de hade frigjord tid till projektens insatser. Många projekt hade svårt att komma i gång efter att de blev beviljade, vilket ledde till att deras tilltänkta deltagare hade återgått till full produktion och hade svårt att avsätta tid för insatserna. Efter revideringar lyckades dock många projekt komma i gång med sitt planerade arbete.

13 000 individer har tagit del av kompetensutveckling
Som ett resultat av utlysningen har 13 000 individer tagit del av kompetensutvecklande insatser, med i genomsnitt 15 timmars utbildning per individ. Utlysningen har nått en jämn könsfördelning, men det finns stora variationer mellan projekten. Utlysningen skiljer sig också åt från andra utlysningar, bland annat genom att fler individer har fått en kvalifikation och att projekten generellt har haft en högre kostnad. Hälften av projektens deltagare har tillhört branscher som drabbats av Corona pandemin. Även om utlysningens syfte har varit att stötta individer i drabbade branscher finns det orsaker till att andelen inte blivit högre.

Vi drar tre slutsatser och lämnar sex rekommendationer
Utifrån utvärderingen drar Ramboll tre slutsatser: (1) Utlysningen har nått flera relevanta resultat, trots utmanande förutsättningar, (2) utlysningen har haft ett begränsat fokus på evidens och lärande, (3) det finns potential för ESF-rådet att utveckla sitt arbete i kristid. Vi lämnar även sex rekommendationer till ESF-rådet: (1) Identifiera vilken roll ESF-rådet ska ha i krissituationer, (2) öka möjligheterna till justeringar i projekten under arbetets gång, (3) stärk förutsättningarna för ett mer evidensbaserat arbete, (4) styr såväl utlysningar som utvärderingar tydligare mot lärande, (5) fortsätt att arbeta interregionalt vid behov, samt (6) utveckla arbetet med horisontella principer.