Fånga nyttan av projekt

Under 2014-2020 samverkade Svenska ESF-rådet med Forte, forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd, i en temaplattform för att bidra till ett hållbart arbetsliv.

 

Rapporten Fånga nyttan av projekt – för kompetens och arbete är skriven av Lennart Svensson och Anna-Karin Florén. Rapporten är en studie av nyttan i och av projekt som finansieras av Europeiska socialfonden.

Ett drygt hundratal utvärderingar har studerats och tolv fallstudier har genomförts. En omfattande dialog med bland andra utvärderare, projektledare, partsrepresentanter och ESF-rådets medarbetare har förts där resultat och rapportutkast har diskuterats. Studien visar att projekten har varit till nytta för deltagare och delvis även för organisationer. Det gäller både projekt som syftar till kompetensutveckling för anställda och projekt som ska leda till arbete eller studier.

Studien har framförallt visat på den omfattande kunskap som projekten genererat på lokal nivå. Ambitionen med rapporten är att synliggöra, sammanfatta, analysera och göra synteser av dessa praktiska erfarenheter. Om erfarenheterna tas om hand – sprids, skalas upp och påverkar strategiskt – kan en rad svåra och komplexa samhällsproblem hanteras på ett mer hållbart sätt. Det förutsätter en fungerande lär- och styrkedja på alla nivåer som knyter samman det lokala, regionala, nationella och transnationella i öppna och interaktiva former. Nyttan av projekt analyseras med följande begrepp: instrumentell nytta, konceptuell nytta (lärande) och utvecklingsnytta.