Pressmeddelande: Unik omfördelning av socialfondsmedel

17 april 2020

Idag har Regeringen fattat beslut att omfördela 300 mkr av de socialfondsmedel som Svenska ESF-rådet förvaltar. Det är första gången i Socialfondens historia som ett liknande beslut tagits. Medlen ska användas till insatser för bland annat kompetensutveckling av varslade och korttidspermitterade personer.

Omfördelningen av socialfondsmedel innebär nya möjligheter att snabbt få igång arbetsmarknadsprojekt riktade mot de som permitterats och varslats i näringslivet med anledning av covid-19 pandemin.

  • ESF-rådet arbetar med att långsiktigt stärka Sveriges kompetensförsörjning och tillväxt. Arbetet sker normalt genom bred förankring och därmed långa beslutsprocesser. Nu blir det en utmaning för oss att snabba på beslutsprocessen i denna mycket speciella situation, konstaterar Lars Lööw, gd, Svenska EFS-rådet.

Unikt arbetssätt

ESF-rådet har också gjort bedömningen att det finns utrymme för att inte kräva någon medfinansiering från projektorganisationerna. Detta är alltså helt unikt, då det i normala fall krävs medfinansiering i olika nivåer.

För att snabba på processen kommer ESF-rådet att samla ihop de medel som vanligtvis fördelas på våra åtta regioner samt en nationell pott och göra en gemensam utlysning. Så istället för att hålla åtta separata prioriteringsmöten inom de regionala strukturfondspartnerskapen så samlas ordförandena i partnerskapen till ett gemensamt prioriteringsmöte av inkomna projektansökningar. Projekt ska kunna startas så snart som möjligt, dock tidigast den 1 juni 2020.

  • Den ovanligt snabba hanteringen av utlysningen och besluten som ska tas fram till projektstart beror förstås på det historiskt stora antalet permitteringar som sker just nu. ESF-rådets önskan att kunna möjliggöra de åtgärder och den hjälp som myndigheten kan ge, så snabbt som möjligt. Därmed hoppas vi kunna bidra till att göra skillnad för de som drabbats, avslutar Lars Lööw.

Utlysningen som heter ”Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher” öppnar i dag, 17 april och stänger den 5 maj 2020.