Klart vilka som får ta del av Brexitjusteringsreserven (BAR)

8 april 2022

PRESSMEDDELANDE

Näringsdepartementet har nu beslutat vilka aktörer och inom vilka sektorer som får ansöka om de 137 miljoner euro som Sverige tilldelats från reserven. Förordningen gäller inte fiskeri- och vattenbrukssektorn.  

Den beslutade förordningen innebär att stöd kan utbetalas avseende kostnader som uppstått under perioden 1 januari 2020 fram till 31 december 2023 inom följande områden:

  1. Företag (exklusive fiskeri- och vattenbrukssektorn) som drabbats av kostnader kopplade till Storbritanniens utträde ur unionen.

Stödberättigande kostnader är:

  • Konsult och rådgivningstjänster som syftar till att hantera den situation som uppstått genom att Storbritannien lämnat Europeiska unionen. Sådana tjänster kan avse förändrade handelsprocedurer, ändrade regelverk och andra förutsättningar såsom produktgodkännande, etableringskrav och liknande.
  • Direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien, om godkännandet eller märkningen beror på landets utträde ur Europeiska unionen.
  • Kostnader för deltagande i mässor och liknande som syftar till att etablera eller utöka handel på marknader där företaget inte eller i begränsad omfattning är verksamt sedan tidigare om åtgärderna beror på att handel med Storbritannien upphört eller påtagligt försvårats av landets utträde ur Europeiska unionen. 
  1. Stöd till investeringar i hamninfrastruktur till den del infrastrukturen är nödvändig för verksamhet som faller under statens ansvar i dess myndighetsutövning och beror på att Storbritannien lämnat Europeiska unionen.
  1. Stöd till statliga myndigheter för kostnader som föranleds av Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

Ytterligare en förordning avseende stöd till fiskeri- och vattenbrukssektorn kommer senare i vår.

Möjligheten att söka stöd kommer att ske genom utlysningar som publiceras på Svenska ESF-rådets hemsida esf.se
I varje utlysning anges specifika villkor för ansökan och de aktörer som kan få stöd. Utlysningarna planeras att öppnas i augusti.

Bakgrund:
Syftet med Brexitjusteringsreserven är att minska den negativa inverkan på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen på grund av Storbritanniens utträde ur unionen. Det ekonomiska bidraget från reserven får avse utgifter för vissa åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit under perioden 2020–2023. Den 28 oktober 2021 utsåg regeringen Svenska ESF-rådet som förvaltande myndighet.

Kontaktperson Svenska ESF-rådet:
Malin Zetterberg, gruppchef, Brexitjusteringsreserven.
Tel: 026-542735
Malin.zetterberg@esf.se

På ESF-rådets webb kan du läsa mer om Brexitjusteringsreserven Brexitjusteringsreserven 2021–2023 – Svenska ESF-rådet


Europeiska socialfonden:
Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling