Tillbakablick: Hälsofrämjande arbetsliv

6 december 2023

Hälsofrämjande arbetsliv var en gemensam satsning mellan Nynäshamns kommun och Järfälla kommun för att skapa hälsosamma och hållbara arbetsplatser. Under perioden 2018–2023 har kommunerna drivit två ESF-projekt för att motverka fleråriga utmaningar med medarbetarnas höga sjukfrånvaro. Hälsofrämjande arbetsliv avslutades framgångsrikt i mars 2023 och Svenska ESF-rådet i Stockholm har träffat projektledaren Rosario Ali för ett samtal om lärdomarna efter projektet.

Milos Radulovic, regional samordnare i Stockholm och Rosario Ali, projektledare i Nynäshamns kommun.

Vad var drivkraften som ledde fram till att starta upp ett så omfattande förändringsarbete?

Det har funnits stora utmaningar i Nynäshamn då vi toppade sjukfrånvarostatistiken, inte bara i länet utan i landet. Statistiken i Järfälla såg bättre ut än i Nynäshamn, men det fanns ett stort intresse för att arbeta förebyggande med sjukfrånvaron. Båda kommunerna insåg att de behövde öka kunskapen kring vad som gav ohälsa och vilka insatser kunde förbättra hälsan. Under den totala projekttiden nådde projektet ut till 5500 deltagare eller 80% av de anställda i Nynäshamns och Järfällas kommun.

Horisontella principer var vägledande i vårt arbete och vår analys visade att den höga sjukfrånvaron dessutom var ojämställd och ojämlik – i båda kommunerna var kvinnors sjukfrånvaro betydligt högre än männens och kvinnor var betydligt överrepresenterade bland medarbetare som hade en lång sjukfrånvaro (över 60 dagar). Då krokade vi arm för att sänka sjuktalen och arbeta mer förebyggande.

Vilka verktyg finns idag som inte fanns då I det här arbetet inleddes?

Satsningen resulterade i tre utbildningspaket som gav arbetsplatsen kunskap och verktyg att arbeta hälsofrämjande. De metoderna är nu implementerade hos oss, de är en del av vårt arbete och vår verktygslåda. De tre utbildningspaketen vi har är:

  1. Tidig upptäckt av ohälsa och förhindra sjukfrånvaro – handlar om hur chefer kan upptäcka tidiga tecken på ohälsa hos medarbetarna.
  2. Hälsofrämjande ledarskap – en utbildning för chefer som ger fördjupad kunskap om arbetsmiljö och hälsofrämjande ledarskap.
  3. OSA-dialogen (organisatorisk och social arbetsmiljö) – handlar om att skapa attraktiva arbetsplatser med välmående medarbetare.

Hade ni fått möjlighet att göra om projektet idag, vad hade ni gjort annorlunda?

Rent generellt är vi väldigt nöjda med vår måluppfyllelse och i de konkreta verktygen vi tagit fram. Vi hade inte förändrat särskilt mycket bakåt, men framöver gäller det att säkerställa att lärdomarna och metoderna blir kvar i våra kommuner. Sedan finns det en risk att kunskapen försvinner med personalomsättning. Dessutom är vi en politisk styrd organisation där fokuset kan ändras mellan valen. Det viktiga är att se till att fortsätta kompetensutveckla befintlig personal i de här frågorna.

Vad är den största vinsten efter projektslut?

Den stora vinsten med projektet är att vi överträffat våra mål. Det viktigaste är att vi nu ligger några procentenheter under riks- och länssnittet för sjukfrånvaro. Ytterligare en stor vinst är att vi fått bättre ledarskap, med mer kompetenta chefer som har konkreta och enkla verktyg. Vi har också höjt strukturkapitalet i organisationerna med bättre kunskapsöverföring och dokumentation. Vårt index över nöjda medarbetare har också höjts. Sedan kan jag passa på att nämna att vi tillgängliggör all vårt utbildningsmaterial och rapporter så att andra kan ta del av det. Ett antal kommuner har hört av sig redan och exempelvis Gotland har tagit del av våra utbildningar och metoder och applicerar det på hela kommunen numera.

Vill du veta mer om projektet Hälsofrämjande arbetsliv och vill ta del av deras material och rapporter är du välkommen att besöka deras webbsida.

Kontaktuppgifter:

Rosario Ali

Projektledare

08-520 688 89

rosario.ali@nynashamn.se