Sydsveriges resultat inom Europeiska socialfonden 2014-2020

20 december 2022

Under den gångna programperioden för Europeiska socialfonden, mellan 2014 och 2020, har Svenska ESF-rådet i Sydsverige använt ca 1,1 miljarder kronor för att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och minska arbetslösheten och utanförskapet i Skåne och Blekinge.

De 122 projekt som har finansierats har riktat sig både gentemot anställda och mot arbetssökande. Totalt har nästan 44 000 personer deltagit i projektens aktiviteter och många har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden.

Kompetensutveckling för anställda personer

I kompetensutvecklingsinsatserna för anställda har 24 000 personer deltagit i något av de 53 projekten som har drivits inom programområde 1, med fokus på kompetensförsörjning. Det har handlat om kompetensutveckling inom områden som digitalisering, innovation, mångfaldsfrågor och ett hållbart arbetsliv. För mer än en tredjedel av deltagarna ledde aktiviteterna fram till att de fick en förbättrad ställning på arbetsmarknaden. Det kan innebära att man har gått från en tillfällig till en fast anställning, att man har befordrats eller att man har fått arbetsuppgifter som kräver mer kunskap eller som innebär ett större ansvar.

Det finns några faktorer som har identifierats som särskilt viktiga för projekt som arbetar med kompetensutveckling, för att nå fram till bra resultat. Dels behöver projekten vara väl förankrade bland de arbetsplatser som deltar i projekten och de som leder projekten behöver ha en god kunskap om de deltagande arbetsplatsernas behov. Andra framgångsfaktorer är att projekten har ett tydligt fokus, till exempel en inriktning på ohälsa eller att man riktar sig mot en specifik bransch. På så sätt ökar tydligheten kring vad man ska uppnå inom ramen för projektet. Att få möjlighet att utbyta erfarenheter mellan olika arbetsplatser har också lyfts fram som positivt, och det är därför viktigt att det finns tillfällen för utbyte och interaktion inom projekten.

Insatser för arbetssökande personer

Inom programområde 2, som fokuserar på ökade övergångar till arbete och riktar sig mot arbetssökande, har 12 000 personer deltagit i något av de 57 projekten. För 24 % av de deltagarna har det lett fram till att de har fått en sysselsättning, 11 % har påbörjat en utbildning efter sitt deltagande i projektet och 31 % har gått vidare till aktiviteter inom ett arbetsmarknadspolitiskt program. Många av deltagarna inom projekten har en sammansatt problematik. Det vill säga att de utöver att de står utanför arbetsmarknaden även har utmaningar och begränsningar såsom svag utbildningsbakgrund, funktionsnedsättning eller lider av psykisk ohälsa. Ofta görs bedömningen att denna målgrupp står långt från arbetsmarknaden och är i behov av särskilda insatser. En programutvärdering gjord av Sweco har visat att insatserna inom Socialfonden kompletterar det ordinarie utbudet av arbetsmarknadsinsatser, särskilt för de individer som står längst bort från arbetsmarknaden (Effektutvärdering Socialfondsprogrammet 2014-2020).

Några av de faktorer som har identifierats som särskilt viktiga att tänka på för projekten för att nå framgång med just den målgruppen är att aktiviteterna är anpassade efter deltagarnas behov, förutsättningar och egna villkor, och att varje steg som för deltagarna närmare studier eller arbete ska betraktas som viktiga, även om målet är att de ska påbörja studier eller ett arbete. Det har även identifierats som viktigt att man fortsätter stötta deltagarna på olika sätt efter det att de har börjat arbeta eller påbörjat studier eller praktik.

Insatser för unga inom sysselsättningsinitiativet

Ett tredje programområde har fokuserat på sysselsättning för unga. Det handlar om de särskilda medel som har lysts ut för att minska arbetslösheten bland unga som är mellan 15 och 24 år. Drygt 8000 unga deltog i något utav Sydsveriges tolv projekt. Aktiviteterna ledde fram till att 33 % av deltagarna fick en sysselsättning, 15 % påbörjade en utbildning och 11 % gick vidare till ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Socialfondsprogrammet ESF+ 2021-2027

I det nya Socialfondsprogrammet ESF+, som pågår mellan 2021 och 2027, kommer Sydsverige att fortsätta lysa ut medel för projekt som kan rikta sig gentemot arbetssökande, unga respektive anställda som är i behov av kompetensutveckling. De pågående utlysningarna stänger den 6 mars 2023.