information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Svenska ESF-rådet vidtar åtgärder för bättre hantering av upphandlingar och utbetalningar

16 oktober 2019

Under våren 2019 upptäckte Svenska ESF-rådet att det fanns oklarheter gällande ESF-rådets hantering av upphandlingar och utbetalningar i det egna projektet ”Externt projektstöd”. Vid en första översyn framkom att ESF-rådet inte på rätt sätt har konkurrenssatt upphandlingar samt inte hanterat förskottsbetalningar på ett korrekt sätt.

– ESF-rådets uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt. Genom fonderna finansierar vi projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Det innebär att vi är en viktig aktör på den svenska arbetsmarknaden, konstaterar generaldirektör Lars Lööw. Som sådan är det också viktigt – och välkommet – att vi som myndighet granskas och även granskar oss själva för att dels leva upp till de högt ställda EU-kraven, dels för att få bästa nytta av de anslag vi får för vår verksamhet.

Rapport från internrevisionen

Med anledning av detta gav generaldirektör Lars Lööw myndighetens internrevision i uppdrag att granska den uppkomna händelsen. Granskningen är nu klar. I denna konstateras att det finns brister i hur upphandlingar och förskottsutbetalningar har skett, vad gäller kommunikationsinsatser i projektet Externt projektstöd.

Vidare att de rutiner som finns för förskottsutbetalning inte följts. Internrevisionen rekommenderar att ESF-rådet genomför ändringar i myndighetens kontrollsystem samt arbetar vidare med redan befintliga utbildningar av personal i syfte att stärka beställar- och upphandlingskompetensen. 

– Internrevisionens utredning ger tydliga och bra svar på vad som hänt och bekräftar mycket av det vi sett i de utredningar om det inträffade som gjorts. Vi kommer återkomma med en åtgärdsplan, i vilken internrevisorns rekommendationer utgör en viktig utgångspunkt, säger Lars Lööw. 

Övriga myndighetskontakter och ekonomiska konsekvenser

Svenska ESF-rådet har också haft kontakt med andra myndigheter, inklusive de två revisionsmyndigheterna, som har att granska vår verksamhet för att redovisa vad som hänt.  

Vad gäller de förskottsutbetalningar som skett till leverantören så visar den genomförda granskningen att ESF-rådet, trots att den beställda verksamheten genomförts, inte kommer att kunna återsöka de kostnader som är kopplade till de granskade kommunikationsinsatserna från Europeiska socialfonden. Det betyder att myndigheten själv måste stå för kostnaderna. Det betyder samtidigt att motsvarande belopp frigörs i socialfonden för andra investeringar i projekt.