information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Socialfonden skapade känsla av sammanhang hos Olofströms kommun

17 mars 2020

Genom att skapa en salutogen arbetskultur vill Olofströms kommun jobba för att främja hälsan hos sina medarbetare. Främjande är just vad salugent betyder. En arbetsplats med en salutogen arbetskultur kännetecknas av att medarbetaren har en bra känsla av sammanhang i organisationen. Lyckas en organisation skapa en salutogen arbetskultur kan det leda till medarbetare har lättare att leta efter lösningar på utmaningar, ser möjligheter och lär av det som tidigare fungerat bra. 

I det socialfondsfinansierade projektet Heja Hälsan 2.0 har Olofströms kommun jobbat utifrån ett salutogent arbetssätt. Inom ramarna för projektet har kommunen utvecklat och genomfört kompetensutvecklingsinsatser som ska förebygga och motverka ohälsa hos medarbetarna. Målet är att bidra till ett hållbart arbetsliv och att fler medarbetare inom kommunen ska kunna stanna längre i arbetslivet.  

Kulturförändring genom dialog 

Heja Hälsan 2.0 tar vid där ett av kommunens tidigare projekt slutade. Det första projektet syftade till att utbilda cheferna inom organisationen i det salutogena förhållningssättet. Nu gällde det att få medarbetarna med på tåget. 


– För att skapa en kulturförändring krävs det att övervägande del av personalen har  anammat tanke- och förhållningssättet. I första projektet, som kommunen finansierade  själva, introducerades cheferna för det salutogena ledarskapet. Men cheferna kan inte  ensamma skapa en kulturförändring och därför involverades medarbetarna i  förändringsarbetet med projekt Heja hälsan 2.0, säger Alina Ejder, Hållbarhetsstrateg  på Olofströms Kommun och projektadministratör för Heja Hälsan 2.0. 


Alina har drivit projektet tillsammans med kollegan Lena Persson. Tillsammans har de sett till att nästan alla i kommunens personalstyrka deltagit i workshops där de fått lära sig om det salutogena förhållningssättet och det salutogena medarbetarskapet. På så vis har man velat skapa en gemensam grund och förståelse hos medarbetarna. 

Dialogcoacher och hälsoinspiratörer vägleder  

Inom ramen för projektet rekryterades 25 stycken anställda som utbildades till dialogcoacher. De funkade som stöd till medarbetare och chefer i samtal, reflektioner och andra aktiviteter som ordnades för att förstärka det salutogena förhållningssättet. En metod för detta har varit att bjuda in medarbetare till dialoggrupper för att diskutera det salutogena medarbetarskapet. 

– Det är i dialoggrupperna och samtalen som följer dem, som utgör grunden för att den  salutogena kulturen och hälsofrämjande, hållbara arbetsplatsen skapas säger Alina. 


Kommunen har redan sedan tidigare hälsoinspiratörer inom kommunen, deras uppdrag har tidigare varit att förmedla kunskap samt att motivera och inspirera medarbetarna till hälsa och välmående. I och med Heja Hälsan 2.0 har hälsoinspiratörerna fått en uppdaterad roll som numera också innefattar det salutogena förhållningssättet. 


– Kompetenshöjningen av Hälsoinspiratörerna syftar till att de i fortsättningen ska verka som ett stöd till chefen för att fortsätta driva arbetet rörande hälsoarbete och en salutogen kulturutveckling berättar Alina. 

Socialfonden möjliggjorde implementering 

Heja Hälsan 2.0 tog vid där ett av kommunens egna projekt tog slut. Med hjälp av finansieringen från Socialfonden kunde kommunen ta arbetet vidare och engagera medarbetarna i organisationen. Ett arbete som utan Socialfonden hade kunnat varit svårt att genomföra, enligt Alina. 

– Som för många andra organisationer inom offentlig sektor är budgeten en utmaning.  Många gånger sker hälsoarbete genom punktinsatser, vilka kan ge kortsiktiga resultat  och effekter, men vill vi skapa något bestående krävs en långsiktighet och med ett  helhetsperspektiv. Finansieringen från Europeiska Socialfonden har inneburit att Olofströms kommun har kunnat bygga vidare och utveckla ett arbete som redan  påbörjats i kommunen. Det har skapat möjligheter för kommunen att arbeta strategiskt, långsiktigt och hållbart med hälsa i arbetslivet. 


Genom projektet har Olofströms kommun haft möjlighet att skapa en gemensam kunskapsbas, ett gemensamt språk men inte minst ett gemensamt förhållningssätt. Arbetet i projektet kommer nu att implementeras i verksamheten där HR kommer ha ansvaret för det operativa arbetet framåt.