Resultat av utskickad enkät avseende förenklingar

12 oktober 2021

Inför planeringen av programperioden 2021-2027 gick Svenska ESF-rådet ut med en enkät till 500 kontaktpersoner i beviljade projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning och programområde 2 Ökade övergångar till arbete. Svarsfrekvensen var på 35%. I enkäten fick den svarande uppskatta i vilken grad enhetskostnaden för personal täcker de faktiska kostnaderna, i vilken omfattning enhetskostnaderna för personal är en förenkling samt ange vilka förenklingar som hade kunnat underlätta den administrativa hanteringen.

Av enkätsvaren kan vi utläsa att enhetskostnaderna för personal är en stor administrativ förenkling men att dessa inte alltid täcker de faktiska kostnaderna fullt ut. Enhetskostnader för personal uppskattas ge sämst kostnadstäckning när det avser programområde 1, privata aktörer eller när det avser projekt i de tre storstadsregionerna. Svenska ESF-rådet kommer se över modellen för enhetskostnader inför programperioden 2021-2027.

Av de förenklingar som föreslås pågår redan utveckling inför den nya programperioden avseende några av områdena. Det gäller digitala signaturer, förbättringar av digital tidrapportering för personal och deltagare, förenklingar avseende godkännande av personalens tidrapporter, fasta aktiviteter för rapportering av personal och deltagare samt förenkling av deltagarrapportering i de fall deltagarersättningen inte ligger med som medfinansiering i budgeten.

En del av förenklingsförslagen är inte möjliga utifrån kommissionens regelverk. Det gäller bland annat att tidrapporteringen inte kan ersättas av enhetskostnad per dag, enhetskostnad per månad eller att tillämpa fasta procentsatser utifrån personalens avsatta tid i projektet.

Av de önskade förenklingarna kommer vi att vidare utreda möjligheten till att ha SMS-påminnelse vid deltagarrapporteringen, underlätta val av enhetskostnad, hanteringen av sena/korrigerande rapporteringar till SCB och enklare digital rapportering till SCB.

Stort tack till alla som avsatte tid och besvarade enkäten!