information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Kunskap- och resultatspridning

18 januari 2019

Tema: Integration

Onsdag den 16 januari 2019 anordnade Svenska ESF-rådet en konferens i Göteborg med syftet att sprida erfarenheter och kunskap från projekt som beviljats medel från Europeiska socialfonden för att på olika sätt förbättra integrationen och etableringen av nyanlända och utrikes födda. Dessutom fick andra externa parter komma med värdefulla inspel i integrationsfrågan. Åhörarna bestod av omkring 180 personer från bland annat Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kommuner, samordningsförbund, kommunförbund, utbildningsanordnare samt privata utförare av arbetsmarknadsinsatser.

Svenska ESF-rådets podd

Under dagen spelade Svenska ESF-rådet in en podd där konferensens talare och åhörare intervjuades. Slutresultatet finns att höra i avsnitt 35 av podden En Smart Framtid.

Till podden >

Programområde 1

Joakim Tranquist

Erfarenhetsutbytet inleddes med fokus på kompetensutveckling av personal. Joakim Tranquist från Tranquist Utvärdering presenterade resultaten från utvärderingen av fem socialfondsprojekt som arbetat med kompetensutveckling av yrkesverksamma som möter nyanlända. Joakim berättade bland annat att projekten bidragit till ökad kunskap för ett stort antal medarbetare samt att projektens upplägg bidragit till hög kostnadseffektivitet. Han tog också upp vissa utvecklingsområden för projekten, där framförallt brister i förankringen av projektens förändringsstrategi i ordinarie verksamhet kunde ha negativ påverkan på resultaten.

Jenny Hosetter och Sofie Reimer

Sofia Reimer och Jenny Hostetter, projektledare för projektet InVäst som drivs av Göteborgsregionen, berättade i sitt pass att SFI har lägst skolpeng per elev av alla skolformer samt att endast 37 % av lärarna är behöriga för att undervisa på SFI. I InVäst har man kompetensutvecklat omkring 700 deltagare i drygt 40 SFI-verksamheter från 25 kommuner. Projektet har lett till att en stor andel av personalen upplevt att insatserna kommer att stärka såväl kvaliteten i verksamheterna som kvaliteten i det kollegiala lärandet och samarbetet.

Programområde 2

Bo Eriksson

Under förmiddagens andra block diskuterades projekt som arbetar för att öka övergångarna till arbete för nyanlända och utrikes födda som står utanför arbetsmarknaden. Bo Eriksson från Framtidsutbildning AB har utvärderat fem socialfondsprojekt i Västsverige och Sydsverige berättade bland annat att projekten gett en mer individualiserad och fördjupad service till deltagarna, i jämförelse med ordinarie verksamheter. I sin presentation tog Bo dessutom upp exempel på framgångsrika metoder som har lett till goda resultat i de olika projekten.

Josefine Palmquist Schultz

Om utrikes födda kvinnor får en sysselsättningsgrad i samma nivå som inrikes födda skulle det innebära att landets BNP hade höjts med 1,5 % samtidigt som arbetslösheten hade sänkts med 1 % och de statliga finanserna hade ökat med 37 miljarder. Detta berättar Josefine Palmqvist Schultz, projektledare för Arbetsförmedlingens nationella projekt Jämställd etablering. Hon redogjorde för hur detta projekt ska arbeta för att öka jämställdheten i Arbetsförmedlingens insatser och kom dessutom med värdefulla inspel om hur andra aktörer kan tänka för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina verksamheter.

Amelie Silfverstolpe

Amelie Silfverstople är projektledare för Öppna dörren för nyanlända, ett nationellt projekt som drivs av Axfoundation. Den delen av projektet som Amelie fokuserade i sin presentation på avser att matcha etablerade och nyanlända svenskar baserat på deras gemensamma branscher. Detta leder till en informell validering av den nyanländes kompetens samtidigt som den nyanlände får ett breddat yrkesrelaterat nätverk. Amelie berättade dessutom att även väldigt många av de involverade arbetsgivarna såg dessa möten som givande och uppmanade publiken att engagera sig och tipsa alla de känner om projektet.

Forskning från Handelshögskolan

Andreas Diedrich

Efter lunch var det dags att höra om Organizing Integration, ett forskarprogram vid Handelshögskolan i Göteborg som har undersökt integrationsinitiativ i Storgöteborg. Programansvarig Andreas Diedrich presenterade resultatet från forskningen och delade med sig av många användbara reflektioner kring organisering och utförande av insatser mot nyanlända och utrikes födda. Bland annat tog Andreas upp vilka utmaningar som ofta dyker upp i dessa initiativ samt hur man kunde utveckla ett mer pragmatiskt förhållningssätt till integrationsarbete.

Projektstöd från Kontigo

Henrik Wirehn

Svenska ESF-rådet erbjuder socialfondsprojekten stödjande insatser från det upphandlade externa projektstödet som tillhandahålls av Kontigo. Henrik Wiréhn presenterade de viktigaste slutsatserna från dessa insatser i ett pass där även publiken engagerades och fick möjlighet att diskutera viktiga frågor. Henrik gick bland annat igenom styrgruppens roll i projekten, förutsättningar för en lyckad implementering samt hur man kan arbeta resultatbaserat för att uppnå förväntade resultat.

Talare

Sahar Almashta

Slutligen var det dags för integrationskonsulten Sahar Almashta att hålla ett inspirerande och gripande föredrag om integration i praktiken. Sahar började med att berätta om sin resa till Sverige och hennes första tid i det nya landet. Detta kopplade hon till den komplicerade verklighet många utrikes födda möter när de kommer till Sverige. Sahar tog också upp skillnader i olika kulturer, men poängterade även att utrikes födda inte nödvändigtvis delar samma kultur även om de kommer från samma del av världen.

Avslutning

Åza Rydén, regionchef för ESF-rådet i Sydsverige, Västsverige samt Småland och Öarna, sammanfattar dagen:

–  Under dagen har vi hört vikten av en bred och tydlig förankring för att ett projekt ska kunna genomföras med framgång och nå sina uppsatta mål. Även vikten av att lärandet inte stannar vid ett lärande utan även blir ett ”görande” så att det får effekt för fler än de som fått kompetensutveckling har också lyfts fram som en framgångsfaktor för långsiktighet och bestående resultat. Vi har även fått exempel på där det bemötande man som deltagare möts av har varit påtagligt avgörande för att den enskilde ska kunna tillgodogöra sig den kompetensutveckling som projekten erbjuder.


Ibland möter vi från ESF-rådet aktörer som utifrån sitt uppdrag har gjort en strategisk plan för utveckling.  Socialfonden är då en av aktörerna som kan vara med och bidra till att nå målet med den strategiska planen. Förutsättningarna för att projektet ska ge bestående resultat blir då högre och effekterna större eftersom det är en satsning tillsammans med flera.”

Mentimeter

Under dagen fick konferensens åhörare möjlighet att delta i en enkätundersökning med frågor kopplade till integration. Syftet med enkäten var att fånga upp konferensdeltagarnas egna erfarenheter kring frågan, både för att kunna sprida dessa kunskaper mellan åhörarna själva men även för att Svenska ESF-rådet ska kunna ha med sig detta i sitt framtida arbete. Nedan syns resultatet från en del av frågorna som besvarades under konferensen.

Resultat från Mentimeter-undersökningen (uppdaterat 190122)