Kommande utlysningar – ESF+ i Stockholm

7 december 2022

I december 2022 planerar ESF-rådet i Stockholmsregionen att öppna två utlysningar inom Programområde A – Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Utlysningarna planeras stänga i mars 2023.

Programområde A.1

Specifikt mål g) Främja livslångt lärande, särskilt flexibla möjligheter till kompetenshöjning och omskolning för alla när det gäller entreprenörsfärdigheter och digitala färdigheter, bättre förutse förändringar och nya kompetenskrav utifrån arbetsmarknadens behov, underlätta karriärövergångar och främja yrkesmässig rörlighet. 

Utlysningens inriktning

Utlysningen är öppen för projekt som syftar till att stärka anställda genom kompetensutveckling och skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga arbetsplatser i Stockholmsregionen. Utlysningen är bred i sin inriktning.

Utifrån ”Bygg ihop Stockholmsregionen” i utlysningsplanen ges prioritet till projekt som riktar sig till kvinnor och män med större ekonomisk utsatthet och med en instabil ställning på arbetsmarknaden, projekt som leder till större mångfald på arbetsplatser eller projekt som knyter an till Europeiska regionalfondens (ERUF) insatser, exempelvis hållbar stadsutveckling och grön omställning.

Det är möjligt med andra projekt utöver de prioriterade områdena.

Projektets huvudsakliga insatser ska bestå av relevant kompetensutveckling utifrån arbetsplatsens och arbetsmarknadens behov. Insatser som utvecklar organisationer och strukturer kan även ingå.

Målgrupp

Huvudsaklig målgrupp är sysselsatta individer med instabil ställning eller stabil ställning på arbetsmarknaden som är i behov av kompetensutveckling. Arbetslösa individer kan ingå som en del av målgruppen.

Vem kan söka

Organisationer inom privat, idéburen eller offentlig sektor.

En sökande organisation kan agera intermediär som håller samman insatserna för flera arbetsplatser.

Medfinansiering

Från projekt 46 %, 54 % i ESF-stöd.

Projekttid

Max 36 månader.

Programområde A.2

Specifikt mål h) Uppmuntra aktiv inkludering i syfte att främja lika möjligheter, icke-diskriminering och aktivt deltagande samt förbättra anställbarheten, särskilt för missgynnade grupper.

Utlysningens inriktning

Utlysningen är öppen för projekt som bidrar till att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden eller som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden kommer i arbete, studier, arbetsmarknadspolitiska eller närmar sig arbetsmarknaden. Det är möjligt med projekt som stärker möjligheter för barn och unga att fullfölja studier. Utlysningen är bred i sin inriktning.

Utifrån ”Bygg ihop Stockholmsregionen” i utlysningsplanen ges prioritet till projekt som adresserar de utanförskapsutmaningar som präglar vissa av länet bostadsområden och kommuner. Det kan handla om projekt som förbättrar individers förutsättningar till arbete och egenförsörjning i bostadsområden med större ekonomisk utsatthet, projekt som riktar sig till kvinnor födda utanför Europeiska unionen och som står utanför arbetsmarknaden eller till projekt med insatser som leder till större mångfald på arbetsplatser, såsom attitydpåverkande/kompetenshöjande insatser samt stöd för arbetsgivare.

Det är möjligt med andra projekt utöver de prioriterade områdena.

Målgrupp

Individer 13-64 år som är arbetslösa eller ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden.

Vem kan söka

Organisationer inom privat, idéburen eller offentlig sektor.

Det är viktigt att aktörer som är relevanta för att nå resultat för projektets målgrupp samt för tillvaratagande av resultat deltar i projektverksamheten.

Medfinansiering

Från projekt 46 %, 54 % i ESF-stöd.

Projekttid

Max 36 månader.

Vad är nästa steg?

Digitala informationsmöten hålls i anslutning till att utlysningarna öppnar. Läs mer och anmäl dig här.

För stöd och rådgivning kontakta Svenska ESF-rådet i Stockholm.

Bevaka händelser på Svenska ESF-rådet i Stockholm genom att prenumerera på vårt regionala nyhetsbrev.