Information om kommande utlysningar i Sydsverige inom ESF+

5 oktober 2022

De första utlysningarna inom Europeiska Socialfonden plus (ESF+) i Sydsverige, programperioden 2021-2027, har nu stängts. Utlysningarna genererade ett stort intresse och nu kommer beredningen av ansökningarna att påbörjas. Strukturfondspartnerskapet har sitt prioriteringsmöte den 7 december och besluten kommer efter det.

Nästa ansökningsomgång

Nästa ansökningsomgång beräknas öppna den 2 december 2022 och stänga i början av mars 2023. Strukturfondspartnerskapet beräknas kunna prioritera ansökningarna i juni 2023 och beräknad projektstart är i augusti-september 2023.

Inriktning på dessa för programområde A1, Främja livslångt lärande, blir:

  • Hållbart arbetsliv – förebygga sjukskrivningar i arbetslivet och insatser för långtidssjukskrivna, med prioritet för långtidssjukskrivna kvinnor.
  • Breddad rekrytering – att arbeta med attityder och kompetensförsörjning.

Även inom programområde A2, Uppmuntra till aktiv inkludering, planeras det för två utlysningar:

  • Uppmuntra aktiv inkludering för de som står längst bort från arbetsmarknaden, med prioritet på insatser för långtidsarbetslösa med ohälsa och sammansatt problematik.
  • Aktiv inkludering av unga, för att stärka möjligheter för barn och unga att fullfölja sina studier (från 13 år) och förhindra problematisk skolfrånvaro och skolavhopp. Insatser för unga som hoppat av skola/gymnasium och för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS).

Den 6 december 2022 kommer det att anordnas digitala informationsmöten kring respektive utlysning. Den 17 januari 2023 kommer det att anordnas fördjupade digitala informationsmöten kring vad man ska tänka på när man gör en ansökan. Information om tid och hur man anmäler sig kommer att publiceras i god tid inför varje informationstillfälle.

Den tredje ansökningsomgången

Den tredje ansökningsomgången i Sydsverige inom ESF+ beräknas kunna öppna i maj-juni 2023, med prioritering från Strukturfondspartnerskapet i december 2023 och projektstarter i januari-februari 2024. Följande inriktningar planeras:

  • A1 Främja livslångt lärande
  • A2 Aktiv inkludering av unga