Information om kommande utlysningar i Sydsverige för ESF+

27 juni 2022

Information om pågående och kommande utlysningar 2022

Vi har nu startat upp Europeiska Socialfonden plus i Sydsverige, programperioden 2021-2027. Det operativa programmet och den regionala handlingsplanen är beslutade och vi arbetar tillsammans med Strukturfondspartnerskapet Sydsverige med att förbereda för snabb start och igångsättande av utvecklingsprojekt.

Kommande utlysningar och informationsmöten:

Vår tre första utlysningar är öppnade och utlysningstexterna är publicerade. Utlysningarna stänger den 29 september klockan 16.00. Ansökningarna kommer att prioriteras vid Strukturfondspartnerskapets möte den 7 december och beräknad projektstart blir januari-februari 2023.

Under september erbjuder vi projektidé-möten, digitalt eller fysiskt på plats på vårt kontor i Malmö. Kontakta de samordnare som är kontaktperson i respektive utlysning.

Planerade utlysningar 2022-2023

Nästa ansökningsomgång beräknas öppna i december 2022 och stänga i mars 2023, med projektstart i augusti-september 2023.

Inriktning på dessa blir för programområde Främja livslångt lärande, A1:

  • Hållbart arbetsliv – förebygga sjukskrivningar i arbetslivet och insatser för långtidssjukskrivna, med prioritet för långtidssjukskrivna kvinnor.
  • Breddad rekrytering – att arbeta med attityder och kompetensförsörjning.

För programområde Uppmuntra till aktiv inkludering, A2 planeras två utlysningar:

  1. Uppmuntra aktiv inkludering för de som står längst bort från arbetsmarknaden med prioritet på insatser för långtidssjukskrivna utan anställning.
  2. Aktiv inkludering av unga, för att stärka möjligheter för barn och unga att fullfölja sina studier (från 13 år) och förhindra problematisk skolfrånvaro och skolavhopp. Insatser för unga som hoppat av skola/gymnasium och för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS).

I samband med att utlysningarna öppnar kommer vi hålla digitala informationsmöten. Datum och tid för dessa möten läggs ut inom kort.

Vår tredje ansökningsomgång i ESF+ har följande beräknad tidsplan:

Öppna i maj-juni 2023, prioritering från Strukturfondspartnerskapet i december 2023 och projektstarter i januari-februari 2024.  

Under hösten planerar vi publicera utlysningsplan tillsammans med Strukturfondspartnerskapet i Sydsverige. I den kommer vi tydliggöra kommande inriktningar på utlysningar, vilka insatser som stöds, tider och utlysta medel.