Från utanförskap till inkludering

28 augusti 2021

Kugghjulets slutrapport Från utanförskap till inkludering handlar om om arbetsintegrerande sociala företags (ASF) roll i arbetsmarknadspolitiken och vad som behöver göras för att nå bättre resultat i framtiden. I rapporten identifieras en rad problem som gör att många ASF i dagsläget inte har förutsättningar att bli det komplement till arbetsmarknadspolitiken som de skulle kunna vara.

I den föreslås bland annat förändringar inom följande områden:

•    Tydliggör arbetsintegrerande sociala företags roll i arbetsmarknadspolitiken.

•    Satsa på regional utbildning och kompetensförsörjning.

•    Gör om finansieringen. Det krävs långsiktiga stöd riktade till både individ och företag.

•    Höj kraven. Med mer pengar och ökat ansvar bör det rimligen följa ökade krav.

•    Ta fram en effektmätningsmodell som inkluderar socioekonomiska effekter.

Läs rapporten på Famnas hemsida

Kugghjulet drevs av Famna i samverkan med Coompanion med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektets uppdrag har varit att öka förutsättningarna för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Stockholms län att utvecklas genom kunskapshöjande insatser, erfarenhetsutbyte och kvalitetsarbete i den egna verksamheten. Projektet avslutades i december 2020.