EU-kommissionen satsar 2,6 miljarder på arbetslösa

23 mars 2021

Kommissionens initiativ React- EU bistår med 2,6 miljarder i riktade insatser till arbetslösa i pandemins spår. Svenska ESF-rådet utlyser 650 miljoner av dessa. Den första utlysningen på 450 miljoner öppnar den 29 mars. 

Medlen från React-EU kommer att kunna användas till och med 2023 och ingår i Socialfondsprogrammet 2014–2020, som ett nytt programområde. Målgruppen är arbetslösa som behöver insatser för att snabbt komma i arbete, för att undvika att hamna i långtidsarbetslöshet på grund av coronapandemin.

React-EU är ett av många initiativ som EU-kommissionen initierat för att motverka konsekvenserna i ekonomin på grund av coronapandemin. Det ställer krav på oss som förvaltande myndighet att snabbt anpassa oss till förändringar i omvärlden. Genom vårt arbete våren 2020 med att omfördela medel är vi nu bättre rustade att möta dessa krav, säger Håkan Forsberg generaldirektör för Svenska ESF-rådet.

Svenska ESF-rådet kommer att lysa ut cirka 25 procent av medlen på nationell nivå, vilket är ungefär 650 miljoner. Resterande medel kommer bara att kunna sökas av Arbetsförmedlingen. Ingen medfinansiering kommer att krävas utan initiativet är 100 procent finansierat.

Den första utlysningen öppnar den 29 mars och är öppen och nationell och likaså den utlysning som planeras under hösten. Det är inte klart när de medlen till Arbetsförmedlingen kommer lysas ut.

Fakta om React-EU

React-EU är ett initiativ som fortsätter och förlänger EU:s åtgärder mot coronaviruskrisen och krisreparationsåtgärder. Initiativet bidrar till en grön, digital och motståndskraftig återhämtning av ekonomin genom ett tillskott av ytterligare resurser.

Pandemin och dess följdverkningar har inneburit att situationen på arbetsmarknaden har försämrats betydligt. Arbetslösheten har ökat snabbt i alla grupper, men framför allt bland unga. Under tredje kvartalet 2020 minskade ökningen men arbetslösheten ökar fortfarande i alla grupper, men mer bland utrikesfödda, oavsett kön.

Det försämrade pandemiläget i början av 2021 riskerar att ytterligare försämra läget på arbetsmarknaden innan sysselsättningen bedöms öka något. Det sker långsamt eftersom många företag i första hand ökar produktionen genom att öka arbetstiden bland redan anställda när korttidspermittering fasas ut. Risken för att bli långvarigt arbetslös är särskilt stor i grupper som sedan tidigare har en svag förankring på arbetsmarknaden.

Pandemin visar på vikten av omställning. Den som förlorat arbetet behöver därför goda möjligheter att ställa om till ett nytt jobb, bland annat för att minska kompetensbristen inom vissa yrken och för att möta arbetsgivarnas behov när ekonomin vänder.