Digital signering av deltagarnas tid (Deltagarportal) för genomförda aktiviteter i projekt inom programområde 1 (PO 1) – Kompetensförsörjning

7 juli 2020

Svenska ESF-rådet ger fr. o. m. 2020-06-21 samtliga projektägare inom Programområde 1 möjlighet att digitalt signera deltagarnas närvarotid i projektets aktiviteter genom deltagarportalen i Projektrummet. Bedömning bör göras, i samråd med ESF-rådet, utifrån projektets uppbyggnad/struktur om IT-verktyget är effektivt och administrativt förenklande för just ert projektupplägg. I de fall ni bedömer att IT-verktyget kommer att underlätta er administration och effektivisera hantering av deltagarnas underskrifter så ska projektet inte använda sig av ESF-rådets manuella mallar för redovisning av deltagarnas tid.

Intyg för närvarotid för deltagare i socialfondsprojekt – Insatser inom programområde 1 (PO 1) Kompetensförsörjning skapas med automatik i IT-verktyget i samband med registrering av deltagare/månad och kan tas fram i Projektrummet, även värden/data som ska rapporteras till SCB skapas i verktyget som ska kopieras till SCB-mallen.

Registrering av aktiviteter och rapportering/signering av deltagarnas närvarotid (ansvarig för deltagarnärvaro) sker i Projektrummet (Deltagarportalen) och signering av deltagaren för den tid som rapporterats sker i en extern portal – Aktivitetsportalen.

I dagsläget sker inloggning med e-post och lösenord och signering av närvarotid görs genom att ange en fyrsiffrig kod som skickas antingen via sms eller e-post till den person som ska signera tid.

ESF-rådet kommer till hösten även införa digital signering för projekt inom programområde 2 och för tidredovisning gällande arbetstid i projekten. Tanken är vid detta tillfälle att införa bankid för att underlätta signeringen av nedlagd tid i projekten.

För mer information hur deltagarportalen fungerar se publicerad användarmanual

Handledning Deltagarportalen PO 201 och kontakta sedan era ansvariga kontaktpersoner för projektet på ESF-rådet.