information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Competence centres for social innovation

24 september 2020

“Competence centres for social innovation” EMPL-VP-2020-010

Svenska ESF-rådet bjuder in organisationer som arbetar för Social Innovation att ansöka om att få ett formellt godkännande som Nationell organisation att ingå i konsortium för ansökan i l Kommissionens utlysning “Competence centres for social innovation” EMPL-VP-2020-010,


Syftet med det formella godkännandet är att undvika flera konkurrerande ansökningar som täcker samma EU-medlemsstat. Svenska ESF-rådet kommer att efter övervägande stödja det mest lämpliga och kompetenta nationella organisationen och välja den i en transparent och snabb process. Observera att kompetenscentret inte behöver vara en enda organisation utan kan och uppmuntras bildas av ett nätverk av flera organisationer.

Om ansökan godkänns av Europeiska kommissionen kommer den nationella organisationen som ingår i det ansökande konsortiet som huvudsökande ha i uppdrag att fungera som nationellt kompetenscentrum för social innovation. Kompetencentrumet ska särskilt stödja innovativa projekt och myndigheter inom ESF/ESF+ genom att tillhandahålla information och specialistkunskaper, genom att erbjuda rådgivning, vägledning och utbildning samt genom att organisera nätverkssamarbete och ömsesidigt lärande såväl nationellt som på europeisk nivå.

Kommissionens utlysning

Kommissionens utlysning syftar till att stödja inrättandet, utvecklingen och professionalismen av organisationer som kan verka för att vara kompetenscentrum i Europa.

Målet med utlysningen är att stödja inrättandet, utvecklingen och professionalismen av organisationer som redan är eller kan tänkas vara ett centrum för Social innovation i en EU-medlemsstat.

Obs! Läs utlysningen noggrant:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=604&furtherCalls=yes

För att få ett formellt godkännande av Svenska ESF-rådet krävs att:

 • Organisationen är korrekt etablerad och registrerad i Sverige.
 • Huvudsökande, medsökande och anslutna enheter måste vara juridiska personer.
 • En gemensam plan av intressenter för en strategi och handlingsplan för att stödja social innovation i landet, inklusive stöd inom ESF +.
 • Huvudsökande och varje medsökande måste ha ekonomisk och operativ kapacitet för att slutföra de aktiviteter för vilka finansiering begärs.
 1. Endast organisationer med nödvändig ekonomisk och operativ kapacitet kan komma i fråga för formellt godkännande av Svenska ESF-rådet.
 2. Huvudsökande och varje medsökande måste ha tillgång till solid finansiering (dvs anses ha en stark ekonomisk kapacitet) för att behålla sin verksamhet under åtgärdens period och för att hjälpa till att finansiera den vid behov.
 3. Verifieringen av finansiell kapacitet gäller INTE offentliga organ.

 • Huvudsökande och varje medsökande måste ha de yrkeskompetenser som krävs för att slutföra den föreslagna åtgärden.
 • Huvudsökande måste vara en privat eller offentlig enhet med god kännedom inom social innovation:

  Med god kännedom avses att organisationen har påvisbar kompetens, kapacitet och prestationer för att stödja social innovation de senaste fyra åren. I synnerhet måste detta inkludera erfarenhet av att tillämpa dedikerade verktyg och metoder för att inspirera, mobilisera, bemyndiga, underlätta, nätverkande, utvärdera, följa upp, öka sociala innovationsinitiativ eller innovativa sociala företag
 • Medsökande måste ha erfarenhet av att främja social innovation eller inom ett relaterat område som utveckling av civilsamhället, socialt entreprenörskap, samhällsledad lokal social och ekonomisk utveckling eller social ekonomi.
 • För offentlig eller privat enhet: påvisbar erfarenhet av att främja social innovation, social ekonomi eller sociala företag / socialt företagande eller utveckling av civilsamhället inom relaterade områden under de senaste tre åren.
 • Beskriv hur organisationen planerar att ingå i konsortiet, som huvudsökande eller medsökande.
 • Minst en expert som arbetar för huvudsökande bör ha minst 5 års erfarenhet inom området social innovation, från projektgenomförandet eller den politiska sidan.
 • Minst en expert per konsortium måste ha minst 3 års erfarenhet av replikering, överföring eller mainstreaming av sociala innovationer.

I övrigt ska organisationen uppfylla de krav som kommissionens utlysning kräver.

Utlysningen hittar ni här: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=604&furtherCalls=yes


Viktiga datum och deadlines:

2020-09-29 Digitalt uppsamlingsmöte 9.00 med intresserade organisationer för frågor och svar och möjlighet till nätverkande

2020-10-05 Sista datum för att ansöka om godkännande av ESF-rådet

2020-10-06 Svenska ESF-rådet bereder ansökningar och beslutar om ett formellt godkännande

2020-11-16 Kommissionen stänger utlysningen


Beskriv hur er organisation uppfyller kraven ovan och skicka ansökan med e-post till:
esf@esf.se

Märk ansökan med Dnr: 2020/00616
 
Kontaktpersoner:
Emma Henningsson
emma.henningsson@esf.se


Susanna Holzer
susanna.holzer@esf.se