Hur kan vi effektivisera utlysningar, inför, under och efter en utlysning?

För att vässa utlysningsprocessen och utlysningstexter och därigenom effektivisera Socialfondens genomförande i Sverige, vill Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv ta fram rekommendationer till Svenska ESF-rådet om hur processen inför, under och efter en utlysning kan effektiviseras för att Socialfonden ska stödja rätt insatser på ett effektivt sätt.

Studiens omfattning

Syftet är att göra ett urval av fyra utlysningar, ta tillvara utvärderingar på projektnivå och sammanställa dem utifrån vissa analytiska grupperingar, för att sedan genomföra en klusteranalys. I arbetet ingår kvantitativa och kvalitativa metoder, bland annat intervjuer med nyckelpersoner i ESF-regionerna samt ESF nationellt.

Inför utlysningar genomförs ibland ett förarbete, det kan till exempel handla om behovsanalys och omvärldsbevakning på lokal eller regional nivå. Medan andra utlysningar görs utan att föregås av ett sådant arbete. Syftet med den här studien är att analysera förarbetet samt formuleringar i utlysningstexterna för att utröna huruvida och i så fall på vilket sätt de påverkar projektens genomförande. Temaplattformen letar efter gemensamma nämnare, lärorika samband och framgångsfaktorer i de genomförda projekten.

Leverans

Projektresultatet ska levereras i form av en rapport med rekommendationer, med en sammanfattning på svenska och engelska samt en sammanfattande PowerPoint som tillsammans kan fungera som arbetsmaterial vid workshop eller lärtillfällen. Temaplattformen organiserar löpande olika former av dialoger med berörda aktörer.

Målgrupp

ESF-personal (särskilt tjänstepersoner som skriver utlysningstexter) och chefer, projektägare, övervakningskommittén, följeforskare, utvärderare, Forte-personal, Tillväxtverket.

Projektet pågår tom december 2020.

Projektledare: Lidija Kolouh Söderlund, Lidija.kolouh-soderlund@forte.se

Utförare: Ramboll Gustav.Larsson@ramboll.com

Kontaktperson på ESF: Susanna Holzer, susanna.holzer@esf.se

Innehåll på sidan