Fullföljd utbildning

Fullföljda studier är den enskilt största skyddsfaktorn för etablering i arbets- och samhällslivet. Det finns en rad nationella mål och internationella åtaganden för fullföljda gymnasiestudier och minskade studieavbrott. Kopplat till genomförandet av Europeiska socialfonden kan nämnas övergripande mål för Europa 2020-strategin. Målsättningar i Europa 2020-strategin är att färre än 10 procent av alla studenter ska avbryta sin utbildning i förtid, för Sverige är målet att andelen 18–24-åringar som saknar eller inte har avslutat sina gymnasiestudier ska vara mindre än sju procent. Östersjöstrategin lyfter utbildning för alla i syfte att öka mobiliteten och attrahera studenter och forskare från andra regioner. Ett av insatsområdena är inriktat på att bekämpa tidiga studieavbrott och att stärka övergången från utbildning till arbete.

Studieavbrottsförebyggande arbete är ett tema i genomförandet av Europeiska socialfonden i Sverige 2014–2020, och unikt i jämförelse med tidigare programperioder.

Europeiska socialfonden har satsat mycket på projekt av olika storlek med huvudsakligt fokus på utveckling kopplat till utbildningsområdet och i vissa fall kommunernas aktivitetsansvar. För dessa projekt finns enskilda utvärderingar, men en samlad bild saknas av de erfarenheter som har gjorts kring framgångsrika metoder, resultat och behov av framtida arbete.

Studiens omfattning

Projekt ”Fullföljd utbildning” är en metastudie som ska beskriva mönster i projektens upplägg och de insatser som genomförts i förhållande till projektens övergripande målsättningar. Fokus ligger på att skapa ett lärande som går bortom de enskilda projekten för att i förlängningen bidra till ett utvecklat beslutsfattande.

Metastudien tar tillvara information från enskilda projekt och genomför en övergripande analys utifrån de frågeställningar som anges ovan. Analysen omfattar ett urval av 16 projekt som arbetat för att förebygga studieavbrott och som finansierats av Socialfonden. Metastudien är en fallstudie, där varje utvalt projekt är ett fall som tillsammans utgör ett övergripande fall av insatser för stärkt studieavbrottsförebyggande arbete.

I studien ingår även en analys som utgår från projektens finansiella och fysiska indikatorer, vilket hämtas ur Svenska ESF-rådets ärendehanteringssystem samt projektens redovisning till SCB.

Leverans

Projektresultatet kommer att levereras i form av en rapport med rekommendationer, med en sammanfattning på svenska och engelska samt en sammanfattande PowerPoint som tillsammans kan fungera som arbetsmaterial vid workshop eller lärtillfällen. Temaplattformen organiserar löpande olika former av dialoger med berörda aktörer. 

Målgrupp

ESF-personal och chefer, projektägare, SKR, Skolverket, utbildningsdepartementet, övervakningskommittén, utvärderare, projektledare, Forte-forskare, Forte-personal.

Projektet pågår tom januari 2021.

Projektledare: Lidija Kolouh Söderlund, Lidija.kolouh-soderlund@forte.se

Utförare: Joakim Tranquist, Joakim@utvardering.se

Kontaktperson på ESF: Maria Salomonsson, maria.salomonsson@esf.se

Innehåll på sidan