Styrande dokument

De styrande dokumenten som till största del är beslutade av EU-kommissionen och Sveriges regering, ställer krav på strukturfondsprogrammen . Ni som är stödmottagare för ett strukturfondsprojekt ska också följa de styrande dokumenten.

Socialfondsprogrammet ESF+ (2021 – 2027)

EU:s förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1060, den 24 juni 2021

Förordningen fastställer allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden (inte aktuell för Sverige), Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1057, den 24 juni 2021

Förordningen fastställer särskilda bestämmelser för Europeiska socialfonden+.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN

Stäng

Brexitjusteringsreserven

EU:s förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1755, den 6 oktober 2021

Förordningen om inrättande av brexitjusteringsreserven

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1755&from=EN

Stäng

Socialfondsprogrammet 2014-2020

Svenska ESF-rådets föreskrifter

Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet och inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020

Stäng
Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1303/2013 Europa 2020-strategin

Läs om Europa 2020-strategin 

Stäng
EU:s förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013, den 17 december 2013

Förordningen fastställer allmänna bestämmelser för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna, det vill säga Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden (ej aktuell i Sverige), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.
(Förordningen upphäver förordning (EG) nr 1083/2006.)

Ladda ner och läs konsoliderad TEXT: 32013R1303 — SV — 15.11.2020 (europa.eu)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2020/2221, den 23 december 2020

Förordningen fastställer ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare medel och genomförandebestämmelser för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och för förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2020/2221, den 23 december 2020

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013, den 17 december 2013

Förordningen fastställer särskilda bestämmelser för Europeiska socialfonden.
(Förordningen upphäver förordning (EG) nr 1081/2006.)

Ladda ner och läs konsoliderad TEXT: 32013R1304 — SV — 02.08.2018 (europa.eu)

EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 821/2014, den 28 juli 2014

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (se ovan) som närmare beskriver vilka bestämmelser som gäller för överföring och förvaltning av programbidrag, rapportering om finansieringsinstrument, tekniska krav på informations- och kommunikationsåtgärder etcetera.

Ladda ner och läs konsoliderad TEXT: 32014R0821 — SV — 15.02.2019 (europa.eu) 

EU-kommissionens förordning (EU)nr 1407/2013, den 18 december 2013

Om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse ”De minimisförordningen” redogör för tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Ladda ner och läs konsoliderad TEXT: 32013R1407 — SV — 27.07.2020 (europa.eu)

EU-kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, den 17 juni 2014

”Gruppundantagsförordningen/GBER” redogör för vilka kategorier av stöd som förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Ladda ner och läs Konsoliderad TEXT: 32014R0651 — SV — 27.07.2020 (europa.eu)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2195, den 9 juli 2015

Fastställer standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp i enlighet med artikel 14.1 i förordning 1304/2013.

Ladda ner och läs Konsoliderad TEXT: 32015R2195 — SV — 08.01.2020 (europa.eu)

Stäng
Partnerskapsöverenskommelsen

Partnerskapsöverenskommelsen tecknas mellan EU-kommissionen och varje medlemsstat. Den syftar till att de fyra strukturfonderna ska samordnas i större omfattning och genomföras så effektivt som möjligt.

Ladda ner och läs Partnerskapsöverenskommelsen

Läs mer om vad en partnerskapsöverenskommelse är – EGEN INFO Här ?

Stäng
Operativt program

Svenska ESF-rådets program ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning. De utgår från respektive regions strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Programområden och mål

 

Stäng
Svenska lagar och förordningar
Stäng

Fead

EU:s förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014, den 11 mars 2014

Förordningen för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0223&rid=1

 

 

Stäng
Svenska lagar och förordningar

Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

SFS (2014:1374), utfärdad den 13 november 2014

Ladda ner och läs Förordning (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt Svensk författningssamling 2014:2014:1374 t.o.m. SFS 2018:870 – Riksdagen

Stäng

Innehåll på sidan