Styrande dokument

Innehåll på sidan

De styrande dokumenten som till största del är beslutade av EU-kommissionen och Sveriges regering, ställer krav på strukturfondsprogrammen . Ni som är stödmottagare för ett strukturfondsprojekt ska också följa de styrande dokumenten.

Svenska ESF-rådets föreskrifter

Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet och inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020


Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1303/2013 Europa 2020-strategin
Läs om Europa 2020-strategin

EU:s förordningar


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013, den 17 december 2013

Förordningen fastställer allmänna bestämmelser för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna, det vill säga Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden (ej aktuell i Sverige), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.
(Förordningen upphäver förordning (EG) nr 1083/2006.)
Ladda ner och läs konsoliderad TEXT: 32013R1303 — SV — 15.11.2020 (europa.eu)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013, den 17 december 2013

Förordningen fastställer särskilda bestämmelser för Europeiska socialfonden.
(Förordningen upphäver förordning (EG) nr 1081/2006.)
Ladda ner och läs konsoliderad TEXT: 32013R1304 — SV — 02.08.2018 (europa.eu)

EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 821/2014, den 28 juli 2014

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (se ovan) som närmare beskriver vilka bestämmelser som gäller för överföring och förvaltning av programbidrag, rapportering om finansieringsinstrument, tekniska krav på informations- och kommunikationsåtgärder etcetera.
Ladda ner och läs konsoliderad TEXT: 32014R0821 — SV — 15.02.2019 (europa.eu)

EU-kommissionens förordning (EU)nr 1407/2013, den 18 december 2013

Om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse ”De minimisförordningen” redogör för tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.
Ladda ner och läs konsoliderad TEXT: 32013R1407 — SV — 27.07.2020 (europa.eu)

EU-kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, den 17 juni 2014

”Gruppundantagsförordningen/GBER” redogör för vilka kategorier av stöd som förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.
Ladda ner och läs Konsoliderad TEXT: 32014R0651 — SV — 27.07.2020 (europa.eu)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2195, den 9 juli 2015

Fastställer standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp i enlighet med artikel 14.1 i förordning 1304/2013.
Ladda ner och läs Konsoliderad TEXT: 32015R2195 — SV — 08.01.2020 (europa.eu)

Partnerskapsöverenskommelsen

Partnerskapsöverenskommelsen tecknas mellan EU-kommissionen och varje medlemsstat. Den syftar till att de fyra strukturfonderna ska samordnas i större omfattning och genomföras så effektivt som möjligt.
Ladda ner och läs Partnerskapsöverenskommelsen
Läs mer om vad en partnerskapsöverenskommelse är – EGEN INFO Här ?

Operativt program

Svenska ESF-rådets program ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning. De utgår från respektive regions strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.
Programområden och mål

Svenska lagar och förordningar

Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder

SFS (2014:1383), utfärdad den 13 november 2014.
Ladda ner och läs Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder Svensk författningssamling 2014:2014:1383 t.o.m. SFS 2018:871 – Riksdagen

Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

SFS (2014:1374), utfärdad den 13 november 2014
Ladda ner och läs Förordning (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt Svensk författningssamling 2014:2014:1374 t.o.m. SFS 2018:870 – Riksdagen

Förordning om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet

(SFS 2015:61), utfärdad den 19 februari 2015
Ladda ner och läs Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet Svensk författningssamling 2015:2015:61 t.o.m. SFS 2018:877 – Riksdagen

Lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

SFS (2013:388), utfärdad den 20 maj 2013
Ladda ner och läs Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler Svensk författningssamling 2013:2013:388 t.o.m. SFS 2017:988 – Riksdagen

Lag om strukturfondspartnerskap

SFS (2007:459), utfärdad den 7 juni 2007
Ladda ner och läs Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap Svensk författningssamling 2007:2007:459 t.o.m. SFS 2019:928 – Riksdagen