information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Styrande dokument

De styrande dokumenten som till största del är beslutade av EU-kommissionen och Sveriges regering, ställer krav på strukturfondsprogrammen . Ni som är stödmottagare för ett strukturfondsprojekt ska också följa de styrande dokumenten.

Socialfondsprogrammet 2014-2020

Svenska ESF-rådets föreskrifter

Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet och inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020

Stäng
Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1303/2013 Europa 2020-strategin

Läs om Europa 2020-strategin 

Stäng
EU:s förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013, den 17 december 2013

Förordningen fastställer allmänna bestämmelser för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna, det vill säga Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden (ej aktuell i Sverige), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.
(Förordningen upphäver förordning (EG) nr 1083/2006.)

Ladda ner och läs konsoliderad TEXT: 32013R1303 — SV — 15.11.2020 (europa.eu)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2020/2221, den 23 december 2020

Förordningen fastställer ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare medel och genomförandebestämmelser för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och för förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2020/2221, den 23 december 2020

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013, den 17 december 2013

Förordningen fastställer särskilda bestämmelser för Europeiska socialfonden.
(Förordningen upphäver förordning (EG) nr 1081/2006.)

Ladda ner och läs konsoliderad TEXT: 32013R1304 — SV — 02.08.2018 (europa.eu)

EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 821/2014, den 28 juli 2014

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (se ovan) som närmare beskriver vilka bestämmelser som gäller för överföring och förvaltning av programbidrag, rapportering om finansieringsinstrument, tekniska krav på informations- och kommunikationsåtgärder etcetera.

Ladda ner och läs konsoliderad TEXT: 32014R0821 — SV — 15.02.2019 (europa.eu) 

EU-kommissionens förordning (EU)nr 1407/2013, den 18 december 2013

Om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse ”De minimisförordningen” redogör för tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Ladda ner och läs konsoliderad TEXT: 32013R1407 — SV — 27.07.2020 (europa.eu)

EU-kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, den 17 juni 2014

”Gruppundantagsförordningen/GBER” redogör för vilka kategorier av stöd som förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Ladda ner och läs Konsoliderad TEXT: 32014R0651 — SV — 27.07.2020 (europa.eu)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2195, den 9 juli 2015

Fastställer standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp i enlighet med artikel 14.1 i förordning 1304/2013.

Ladda ner och läs Konsoliderad TEXT: 32015R2195 — SV — 08.01.2020 (europa.eu)

Stäng
Partnerskapsöverenskommelsen

Partnerskapsöverenskommelsen tecknas mellan EU-kommissionen och varje medlemsstat. Den syftar till att de fyra strukturfonderna ska samordnas i större omfattning och genomföras så effektivt som möjligt.

Ladda ner och läs Partnerskapsöverenskommelsen

Läs mer om vad en partnerskapsöverenskommelse är – EGEN INFO Här ?

Stäng
Operativt program

Svenska ESF-rådets program ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning. De utgår från respektive regions strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Programområden och mål

 

Stäng
Svenska lagar och förordningar

Förordning – Tillväxtverkets författningssamling

(TVFS 2016:1), utfärdad den 29 januari 2016

Ladda ner och läs Förordning (TVFS 2016:1) om Tillväxtverkets författningssamlingen

Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder

SFS (2014:1383), utfärdad den 13 november 2014.

Ladda ner och läs Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder Svensk författningssamling 2014:2014:1383 t.o.m. SFS 2018:871 – Riksdagen

Förordning om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet

(SFS 2015:61), utfärdad den 19 februari 2015

Ladda ner och läs Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet Svensk författningssamling 2015:2015:61 t.o.m. SFS 2018:877 – Riksdagen

Lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

SFS (2013:388), utfärdad den 20 maj 2013

Ladda ner och läs Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler Svensk författningssamling 2013:2013:388 t.o.m. SFS 2017:988 – Riksdagen

Lag om strukturfondspartnerskap

SFS (2007:459), utfärdad den 7 juni 2007

Ladda ner och läs Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap Svensk författningssamling 2007:2007:459 t.o.m. SFS 2019:928 – Riksdagen

Stäng

Fead

EU:s förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014, den 11 mars 2014

Förordningen för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0223&rid=1

 

 

Stäng
Svenska lagar och förordningar

Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

SFS (2014:1374), utfärdad den 13 november 2014

Ladda ner och läs Förordning (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt Svensk författningssamling 2014:2014:1374 t.o.m. SFS 2018:870 – Riksdagen

Stäng

Innehåll på sidan