information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Vad är statsstöd?

Statsstöd är när det offentliga (det vill säga staten, kommuner eller regioner) stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden, genom att företaget får en ekonomisk förmån som de inte skulle ha fått under normala marknadsförhållanden, det vill säga utan statligt ingripande.

Det gäller till exempel om bara vissa sektorer eller branscher får stöd. Stödet måste också ha en potentiell påverkan på konkurrensen och på handeln mellan EU:s medlemsstater. Dessa krav är dock mycket lågt ställda och är oftast uppfyllda när någon har fått en viss fördel.

Begreppet ekonomisk verksamhet ska tolkas mycket brett och omfattar varje organisation – oavsett juridisk form, ägande eller finansiering – som med eller utan vinstsyfte köper eller säljer varor eller tjänster på en eller flera marknader.

Även offentliga aktörer – staten eller kommunala organ – kan alltså bedriva ekonomisk verksamhet. Detsamma gäller till exempel en stiftelse, en ideell verksamhet eller en idrottsförening. Vissa mottagare kan uppvisa kriterier av både ekonomisk och social karaktär. Det gäller särskilt områden som vård, skola och omsorg, vilka i sin kärna är icke-ekonomiska, men där det också förekommer områden med marknadselement som kan utgöra ekonomisk verksamhet. I samtliga fall måste alltid en individuell bedömning göras.

Reglerna om statsstöd

Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Statsstödsreglerna ska garantera att EU:s inre marknad fungerar, det vill säga att det finns gemensamma regler för konkurrens, offentlig upphandling och statsstöd. Möjligheterna att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet och andra aktörer som bedriver en ekonomisk verksamhet regleras och bedöms enligt gällande fördrag och förordningar. EU:s statsstödsregler sätter alltså ramarna för medlemsstaternas möjligheter att med offentliga medel kunna stödja en viss verksamhet. Det gäller också för Sverige. Reglerna finns i artiklarna 107-109 i EUF-fördraget (Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Där fastställs att statsstöd är förbjudet om det inte uppfyller vissa på förhand bestämda undantag. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

Som huvudregel behövs EU-kommissionens godkännade för att göra undatag från reglerna om statsstöd.  Det finns två undantag där det svenska ESF-rådet kan dock ge stöd till vissa utpekade områden utan att först behöva vänta på EU-kommissionens godkännande.

Undantag från statsstödsreglerna

Det första undantaget finns i den  allmänna gruppundantagsförordningen. Svenska ESF-rådet kan enbart tillämpa ett undantag i gruppundantagsförordningen, nämligen artikel 31 i kapitel 3. Det undantaget gäller utbildning av personal i företag.

Det andra undantaget finns i förordningen om stöd av mindre betydelse. Det innebär att det offentliga får lämna stöd av mindre betydelse i enlighet med de förutsättningar som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Stöd eller bidrag till ett företag/organisation/förening får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre betydelse som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om stöd.


Innehåll på sidan