information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

För deltagare

Den här sidan är till för dig som deltar i ett ESF-projekt.

Vad är ett ESF-projekt?

Svenska ESF-rådet får stöd från EU ifrån Socialfonden och FEAD. Genom fonderna finansierar vi projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Våra projekt arbetar med att utveckla befintliga metoder, ta fram alternativa metoder och pröva nya organisationsformer och samverkansformer. Det ger nya lösningar, metoder och arbetssätt som sedan kan föras in i ordinarie arbetsmarknadspolitik och välfärdssystem.

Vårt arbete genomsyras av en ambition att motverka diskriminering och att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Vi arbetar också aktivt med insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi har även byggt upp en unik kompetens när det gäller europeisk sammanhållningspolitik och förvaltning av EU:s strukturfondsprogram och projekt i Sverige.

Vad du kan få ut av ESF-projekt

Genom kompetensutveckling stärker Europeiska socialfonden individer i och utanför arbetslivet. Projekten kan exempelvis arbeta med frågor som rör personer från 15 år och uppåt och deras väg till arbetslivet. Det kan också handla om att gå vidare i arbetslivet genom att byta arbete eller arbetsuppgifter, bli stärkt genom ny kunskap eller inom helt nya områden.

Här kan du ta del av en kortfattad broschyr:

Projektbanken

I vår projektbank finns information om ditt och alla andra socialfondsprojekt. Här kan du läsa beskrivningar och varefter också resultat från projekten.

Intyg

Du vet väl om att du kan få ut ett intyg om du har deltagit i en socialfondsaktivitet. Fråga projektledaren för det projekt som du är med i.  

Anmäl

Anmäl om något är fel vid misstankar om bedrägeri och oegentligheter.

Deltagarregister och personuppgifter

Du deltar i ett socialfondsprojekt som finansieras av allmänna medel. För att se till att medlen används på ett bra sätt och att projekten når de resultat vi vill samlar vi in uppgifter om projektdeltagarnas bakgrund och hur det går för dem efter att de deltagit i projektet. I informationsbladet finns bland annat beskrivet hur uppgifterna samlas in och hur de används.

För dig som deltar eller är anställd i ett projekt som finansieras från Socialfonden innebär detta att projektet är skyldig att till ESF-rådet redovisa uppgifter om närvaro vid aktiviteter som är en del av projektets insatser samt den tid som projektpersonalen har arbetat i projektet. Anledningen till detta är bland annat att närvaro och arbetad tid är nödvändigt för att ESF-rådets utbetalningar ska kunna beräknas på rätt sätt. ESF-rådet kan även vid kontroller av projekten begära in uppgifter om deltagare och anställda om detta är nödvändigt för att kunna bedöma om projektet har genomfört de aktiviteter de redogjort för och att projektet har följt gällande regler och villkor.

ESF-rådet blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som rapporterats eller begärts in från projekten. ESF-rådet måste behandla personuppgifterna för att fullgöra sin myndighetsutövning samt som en del av fullgörande av ett allmänt intresse. I den EU-gemensamma dataskyddsförordningen är detta två av de grunder som gör att ESF-rådet lagligen kan behandla personuppgifter.

I dokumentet ” Information om Svenska ESF-rådets behandling av enskildas personuppgifter i samband med ärenden om stöd” kan du läsa mer om hur ESF-rådet behandlar personuppgifter. Där beskrivs också de rättigheter en person som har fått sina personuppgifter behandlade och registrerade har och relevanta kontaktuppgifter. Projekten ska också se till att deltagare och personal i ett projekt få ta del av dokumentet.

Innehåll på sidan