information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Covid-19

Svenska ESF-rådet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och UDs rekommendationer. På den här sidan samlar vi information om vad som gäller för svenska ESF-rådets räkning i samband med spridningen av covid-19.

Vi arbetar aktivt med åtgärder som behövs för att förbättra säkerhet och för att vår verksamhet ska fungera som vanligt. Viktigast nu är självklart allas hälsa och välmående, men även att vi kan hålla igång det dagliga arbetet. Vi ber dig därför att inte besöka oss om du känner dig sjuk. 

16 september 2020 – Ändrade krav på personalens underskrifter med anledning av Coronaviruset, Beslutet om undantag har förlängts att gälla tom 2020-12-31

Läs mer

Vi har tidigare meddelat att det för de projekt som har svårt att skicka in ansökan om utbetalning eftersom personalens tidrapporter saknar underskrifter finns möjlighet att få undantag. Upplägget innebär att man i efterhand kompletterar ansökan om utbetalning med underskrivna tidrapporter. Behörig företrädare måste fortfarande skriva under ansökan om utbetalning. Kontakta er samordnare/ekonom för ytterligare information samt för att få ett godkännande för att använda detta upplägg.

Undantaget var begränsat till ansökan om utbetalning som skickas in till Svenska ESF-rådet under perioden 2020-04-01—2020-09-30, men har nu utökats till  2020-12-31

Stäng

18 juni 2020 – Underskrift av personalens tidrapporter med anledning av Covid-19 –
utökning av tid

Läs mer

Vi har tidigare meddelat att det för de projekt som har svårt att skicka in ansökan om utbetalning eftersom personalens tidrapporter saknar underskrifter finns möjlighet att få undantag. Upplägget innebär att man i efterhand kompletterar ansökan om utbetalning med underskrivna tidrapporter. Behörig företrädare måste fortfarande skriva under ansökan om utbetalning. Kontakta er samordnare/ekonom för ytterligare information samt för att få ett godkännande för att använda detta upplägg.

Undantaget var begränsat till ansökan om utbetalning som skickas in till Svenska ESF-rådet under perioden 2020-04-01—2020-06-30, men har nu utökats till 2020-09-30.

Efter sommaren kommer ESF-rådet införa möjligheten att digitalt rapportera och signera nedlagd arbetstid för personal i projekten. Funktionen att digitalt signera tidrapport kommer införas dels i Projektrummet samt dels i en extern aktivitetsportal. Funktionen bör medföra att ovannämnd problematik kring underskrifter av tidrapporter med anledning av Covid-19 inte kvarstår.

Stäng

29 maj 2020 – 300 miljoner kronor ska hjälpa krisens varslade i Sverige

Läs mer

Pandemin slår hårt mot svensk ekonomi. I en unikt snabb process fördelar Svenska ESF-rådet idag ut 300 miljoner i stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade anställda. Projekten som får del av satsningen finns i hela landet och kommer att hjälpa cirka 25 000 personer, med fokus på besöksnäringen och industrin.

Svenska ESF-rådet fördelar medel från Europeiska socialfonden. De är till för att främja sysselsättningen i EU och stärka den svenska arbetsmarknaden. Situationen på svensk arbetsmarknad där pandemin lett till stora varsel och permitteringar gjorde att regeringen i april beslutade att omfördela 300 miljoner kronor till en omedelbar utlysning.

I en unikt snabb process har Svenska ESF-rådet därför i veckan fattat beslut om att dela ut stöd till 22 projekt i hela landet.

Stäng

22 april 2020 – Svenska ESF-rådet tidigarelägger utlysning med anledning av covid-19

Läs mer

Under hösten 2020 planerade ESF-rådet för en utlysning riktad mot handeln. Inriktningen är kompetensutveckling hos medarbetare inom handeln med anledning av den stora digitala omställning som handeln står inför.

Då covid-19 har fört med sig ett ökat behov av en snabbare omställning inom handeln har ESF-rådet tidigarelagt utlysningen. Behovet har alltså blivit större på grund av effekterna som pandemin fått på arbetsmarknaden. Det som skiljer denna utlysning mot den utlysning vi gick ut med den 17 april (Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher) är att denna planerade utlysning tidigareläggs. Utlysningen den 17 april togs fram specifikt för att stärka kompetensförsörjningen i en situation där arbetsmarknaden står under stora förändringarmed till följd av covid-19.

Den pågående pandemin har hittills haft stora effekter på världen och Sverige vilket tvingar fram snabba förändringar. Handelsbranschen drabbas olika av detta. Livsmedelsbranschen har ett hårt tryck medan detaljhandeln i många delar tappar kunder och tvingas korttidspermittera personal. I alla delar av branschen krävs dock en snabb och innovativ omställning till nya digitala lösningar. Vad det kommer att leda till i ett längre perspektiv vet inte idag. Vad vi vet är dock att omställning kräver ny kompetens.

Med denna bakgrund avsätter Svenska ESF-rådet 50 miljoner inom programområde 1 till kompetensutvecklande insatser för omställning inom handeln. Satsningen ska ge yrkesverksamma inom handeln möjlighet till kompetensutveckling. Individens livslånga lärande kan genom detta utvecklas. Samtidigt ska satsningen möta företagens behov av kompetensförsörjning både i den pågående akuta krisen som uppstått på grund av covid-19 samt den mer långsiktiga strukturomvandling som sker till följd av digitalisering, globalisering och automatisering.

 

Mer information om Kompetensutveckling för omställning inom handeln finns här.

Stäng

20 april 2020 – Leva, arbeta och covid-19, e-enkät

Läs mer

Covid-19-pandemin har rad olika effekter på människors livskvalitet och arbete. Denna enkät från Eurofound tar tio minuter och syftar till att fånga de mest omedelbara förändringarna och deras effekter.

Det här handlar om dig.  Ditt liv.  Ditt arbete.  Tillsammans hjälper vi till att hitta svaret på denna kris.

Till Eurofound – e-enkät: Leva, arbeta och covid-19, e-enkät (öppnas i nytt fönster)

Stäng

17 april 2020 – Underskrift av personalens tidrapporter med anledning av Covid-19

Läs mer

För de projekt som har svårt att skicka in ansökan om utbetalning eftersom personalens tidrapporter saknar underskrifter finns nu möjlighet att få undantag. Upplägget innebär att man i efterhand kompletterar ansökan om utbetalning med underskrivna tidrapporter.

Behörig företrädare måste fortfarande skriva under ansökan om utbetalning.

Kontakta er samordnare/ekonom för ytterligare information samt för att få ett godkännande för att använda detta upplägg.

Undantaget gäller ansökan om utbetalning som skickas in till Svenska ESF-rådet under perioden 2020-04-01—2020-06-30.

Stäng

17 april 2020 – Pressmeddelande: Unik omfördelning av socialfondsmedel

Läs mer

Idag har Regeringen fattat beslut att omfördela 300 mkr av de socialfondsmedel som Svenska ESF-rådet förvaltar. Det är första gången i Socialfondens historia som ett liknande beslut tagits. Medlen ska användas till insatser för bland annat kompetensutveckling av varslade och korttidspermitterade personer.

Omfördelningen av socialfondsmedel innebär nya möjligheter att snabbt få igång arbetsmarknadsprojekt riktade mot de som permitterats och varslats i näringslivet med anledning av covid-19 pandemin.

  • ESF-rådet arbetar med att långsiktigt stärka Sveriges kompetensförsörjning och tillväxt. Arbetet sker normalt genom bred förankring och därmed långa beslutsprocesser. Nu blir det en utmaning för oss att snabba på beslutsprocessen i denna mycket speciella situation, konstaterar Lars Lööw, gd, Svenska EFS-rådet.

Unikt arbetssätt

ESF-rådet har också gjort bedömningen att det finns utrymme för att inte kräva någon medfinansiering från projektorganisationerna. Detta är alltså helt unikt, då det i normala fall krävs medfinansiering i olika nivåer.

För att snabba på processen kommer ESF-rådet att samla ihop de medel som vanligtvis fördelas på våra åtta regioner samt en nationell pott och göra en gemensam utlysning. Så istället för att hålla åtta separata prioriteringsmöten inom de regionala strukturfondspartnerskapen så samlas ordförandena i partnerskapen till ett gemensamt prioriteringsmöte av inkomna projektansökningar. Projekt ska kunna startas så snart som möjligt, dock tidigast den 1 juni 2020.

  • Den ovanligt snabba hanteringen av utlysningen och besluten som ska tas fram till projektstart beror förstås på det historiskt stora antalet permitteringar som sker just nu. ESF-rådets önskan att kunna möjliggöra de åtgärder och den hjälp som myndigheten kan ge, så snabbt som möjligt. Därmed hoppas vi kunna bidra till att göra skillnad för de som drabbats, avslutar Lars Lööw.

Utlysningen som heter ”Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher” öppnar i dag, 17 april och stänger den 5 maj 2020.

Mer information om Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher finns här.

Stäng

9 april 2020 – Svenska ESF-rådet genomför utlysning med anledning av covid-19

Läs mer

I dagens nyhetsbrev får du en förhandsinformation om en utlysning som Svenska ESF-rådet kommer att göra inom kort för projekt med start i juni.

Stäng

30 mars 2020 – Deltagarnas underskrift vid distansutbildning och digitala lösningar

Läs mer

Med anledning av smittspridningsrisken har många projektverksamheter lagts om till distansutbildningar och andra digitala lösningar. Detta medför problematik med att få in deltagarnas underskrifter på tidrapporterna.

Svenska ESF-rådet kommer därför under en period att bevilja att deltagarrapporteringen sker via mail. Den underliggande tidrapporten ska bifogas mailet samt i mailtexten ska anges vilken perioden som avses och hur många timmar deltagaren har deltagit i insatsen så att det tydligt framgår att mailintygandet avser just denna bifogade tidrapport.

Mall för intygande:

Jag – Förnamn Efternamn – intygar att jag under perioden 2020-03-01 – 2020-03-31 har deltagit i en insats/insatser avseende projekt XX omfattande X antal timmar.

Projektägaren som begär in mailverifiering måste säkerställa hur denna är förenlig med de krav som finns i GDPR kopplat till lagring av dessa uppgifter.

De projekt som vill tillämpa denna typ av mailverifiering ska kontakta sin samordnare för att få ett godkännande. Möjligheten att tillämpa mailverifiering avseende deltagarnas närvaro gäller insatser som skett from 2020-01-01.

Svenska ESF-rådet kommer, när smittspridningsrisker är över, att fatta beslut om att denna möjligheten av mailverifiering ska upphöra.

Stäng

20 mars 2020 – Socialfondsmedel ställs till förfogande på grund av covid-19

Läs mer

Svenska ESF-rådet har sedan förra veckan fört samtal med Arbetsmarknadsdepartementet om hur socialfonden på bästa sätt kan bidra i det rådande läget med spridningen av coronaviruset, covid-19.

Frågan om socioekonomiska konsekvenser av coronaviruset är ett av fyra prioriterade områden som EU:s stats- och regeringschefer pekat ut.

I samråd med Arbetsmarknadsdepartementet förbereder därför Svenska ESF-rådet ett förslag till omfördelning av socialfondsmedel för att hjälpa till att lindra de negativa samhällsekonomiska följderna som uppstått i samband med den pågående krisen. Förslaget är beroende av om EU-kommissionen beslutar om en ändring i regelverket i ESF-förordningen.

Förutsatt att EU-kommissionens förslag om ändring i regelverket antas så bedömer ESF-rådet att cirka 295 miljoner kronor i socialfondsmedel kan omfördelas och föras över till det programområde som berör permitterad och varslad personal. Utrymmet för att utlysa medel för dessa målgrupper skulle då öka väsentligt.

– Den kris vi nu upplever påverkar väsentligt hela samhället. Ett stort antal arbetstagare i en rad olika branscher berörs genom varsel och permitteringar och åtgärder måste vidtas snabbt, säger Lars Lööw, generaldirektör, ESF-rådet. Genom en omfördelning av programmedel kan vi redan nu planera för utlysningar som riktar sig till drabbade målgrupper.

Europeiska kommissionen presenterade den 13 mars 2020 förslaget ”Coronavirus Response Investment Initiative” som syftar till att mobilisera sammanhållningspolitiken för att bekämpa de negativa ekonomiska effekterna av covid-19 i EU:s medlemsländer. Förslaget innebär bland annat en möjlighet för medlemsländerna att göra vissa omfördelningar av programmedel.

– Den Europeiska socialfonden har bidragit vid ett tidigare tillfälle, jag tänker närmast på finanskrisen 2008, och då kunnat göra skillnad. Att Europeiska kommissionen nu tydligt agerar och mobiliserar kommer att betyda mycket för alla medlemsländer, konstaterar Lars Lööw.

Stäng

16 mars 2020 – Information till stödmottagare av projektmedel angående coronaviruset

Läs mer

Med anledning av den höga risken för samhällsspridning av Covid-19 vill Svenska ESF-rådet informera stödmottagare om hur reglerna för kostnaders stödberättigande ska tolkas.

Grundläggande krav för att en kostnad ska vara stödberättigande i ett projekt är att den har uppkommit för att genomföra projektet och att den är skälig. Under nu rådande extraordinära omständigheter är det sannolikt att projekt med kort varsel och till en viss kvarvarande kostnad kommer att behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster.

ESF-rådet har för avsikt att godkänna dessa kostnader om de bedöms som skäliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. Stödmottagare uppmanas dock att begränsa kostnaderna och agera med omdöme. Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, ta då kontakt med er samordnare vid ESF-rådet. Detta gäller även om ni har andra frågor kopplat till detta.

Vi är medvetna om att det finns projekt som ställs inför utmaningar avseende medfinansieringen på grund av detta. Vi har inga generella svar att ge men förstår problematiken och följer utvecklingen. Även i detta fall behöver projekten ta kontakt med sin samordnare.

ESF-rådet uppmanar stödmottagare att följa samhällsutvecklingen och den information som ges av Folkhälsomyndigheten. Länk finns i högerspalten.

Stäng

12 mars 2020 – Mitt Europa-kampanjen flyttas fram på grund av Coronaviruset

Läs mer

Med anledning av spridningen av coronaviruset/covid-19 har arrangerande parter, på inrådan av EU-kommissionen, bestämt att skjuta fram Mitt Europa-kampanjen.

Syftet med kampanjen är att ge våra projekt möjlighet att visa upp projekten och sina aktiviteter. Även om det i de flesta fall handlar om mindre evenemang så innebär det ändå sociala sammankomster, vilket myndigheter i flera länder nu avråder ifrån.

Eftersom vi inte kan förutspå situationen i maj kan arbetet med evenemangen vara i onödan om det senare visar sig att vi måste ställa in.

Vi hoppas att ni vill delta längre fram och i nuläget hoppas vi kunna arrangera kampanjen i september. Håll utkik på www.eufonder.se och på Facebooksidan @Mitt Europa för mer information framöver.

Tävlingar och aktiviteter som bara äger rum online, som fototävlingen och webb-quiz, kommer fortfarande att genomföras. Läs mer om dessa här.

Och kom ihåg att alltid sprida era fantastiska resultat och historier under #MittEuropa och #EUinmyRegion ! (De är inte bara kopplade till kampanjen). Ni kan också kontakta er förvaltande myndighet eller info@eufonder.se för att nå ut.

 

Tack för ert engagemang!

Stäng

Innehåll på sidan