information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Horisontella principerna

ESF+ och de horisontella principerna

Den Europeiska socialfonden Plus i Sverige ska bidra till en inkluderande och hållbar arbetsmarknad. Detta förutsätter att de insatser som beviljas medel på olika sätt bidrar till en ökad jämställdhet, en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och en minskad diskriminering på arbetsmarknaden.

I genomförandet av det svenska socialfondsprogrammet ESF+, 2021–2027, finns därför tre horisontella principer som samtliga projekt behöver beakta. Dessa tre principer är jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Att projekten beaktar jämställdhetsperspektivet i projektet kan bidra till Regeringens mål om ekonomisk jämställdhet.

Projekt som arbetar med utbildningsfrågor och som beaktar jämställdhetsperspektivet kan även bidra till Regeringens mål om jämställd utbildning. Här kan du läsa mer om Regeringens jämställdhetspolitiska mål.

Tillgänglighet handlar om att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i utbildning och i arbetslivet på likvärdiga villkor.

Att arbeta med icke-diskriminering handlar om att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetet med de tre horisontella principerna kan kopplas till följande mål i Agenda 2030:

Mål 1 – Ingen fattigdom

Mål 4 – God utbildning för alla

Mål 5 – Jämställdhet

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Svenska ESF-rådets krav på de horisontella principerna
Att arbeta med de horisontella principerna i Socialfondsprojekt säkrar ett rättighetsperspektiv där individer kan delta i projekten utifrån sina förutsättningar. Arbetet med principerna är även ett redskap för att nå projektets mål och i förlängningen målen för ESF+. I projekt som missar att beakta de horisontella principerna finns en stor risk att det finns bakomliggande orsaker som gör att det blir svårt att nå deltagarantalet eller hindrar deltagarna att fullfölja projektet.     

I Svenska ESF-rådets urvalskriterier ställs följande krav på de horisontella principerna:

  • Stödsökande ska i problemanalysen identifiera utmaningar utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
  • Projektmålen ska utgå från identifierade utmaningar kopplade till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
  • Stödsökande ska beskriva på vilket sätt de valda metoderna och tillvägagångsätten förhåller sig till perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Även om det är krav på att projekten ska beakta samtliga horisontella principer innebär det inte per automatik att alla projekt under programperioden kommer att bidra till samtliga mål. Däremot ska ni som stödsökande beakta samtliga principer när ni gör er problemanalys. Ni ska sedan utgå från denna problemanalys när ni formulerar era projektmål och väljer metoder och tillvägagångssätt. Att göra en problemanalys där jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering tydligt ingår säkrar att ni får till en röd tråd genom projektet när det gäller de horisontella principerna. 

Exempel på problemformuleringar kopplat till de horisontella principerna

En utmaning med ESF+ är att programmet spänner över många olika områden. Därför kommer inte alla projekt att kunna arbeta med de horisontella principerna på samma sätt. Det är därför viktigt att respektive projekt hittar sitt sätt att bidra till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering genom att beakta dessa perspektiv i problemformuleringen utifrån exempelvis projektets inriktning eller målgrupp.

Nedan följer några exempel på olikheten i projekten och hur ni kan tänka när det gäller de horisontella principerna.  

Exempel 1:

Ni ska arbeta med kompetensutveckling inom Vård och omsorg. Arbetsplatsen är kvinnodominerad och har höga sjukskrivningstal. Ni ser kompetensutveckling inom ett visst område som nödvändig för att stärka dessa kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Ni kommer då kunna beskriva på vilket sätt jämställdhetsperspektivet är en del av er problemformulering och att projektet har möjlighet att bidra till en mer jämställd arbetsmarknad. Men för att visa att ni beaktar perspektiven tillgänglighet och icke-diskriminering behöver ni göra en analys av problemet och målgruppen även utifrån dessa perspektiv. Vilka behov eller utmaningar kan finnas när det gäller tillgänglighet och icke-diskriminering? Finns det exempelvis anställda som har behov av ett anpassat stöd utifrån tillgänglighetsperspektivet? Finns det en risk att endast de yngre i organisationen deltar i kompetensutvecklingen? Och hur ska projektets metoder och tillvägagångssätt utformas efter det som framkommit i er analys kopplat till de horisontella principerna?

På samma tema skulle ett projekt kunna ha som utmaning och mål att motverka kvinnodominerade eller mansdominerade yrken genom att ha insatser för att attrahera det underrepresenterade könet.   

Exempel 2:

Ni ska arbeta med ett projekt som handlar om att möta behoven hos elever med NFP-diagnos i skola för att de ska kunna fullfölja sina studier. Ni kommer då kunna beskriva hur projektet har möjlighet att bidra till en mer tillgänglig skolmiljö och hur det förbättrar förutsättningarna för målgruppen att fullfölja sina studier och på sikt delta på arbetsmarknaden. Här behöver ni dock i er problemanalys visa att ni även har gjort en analys utifrån perspektiven jämställdhet och icke-diskriminering. Finns det olika utmaningar för de unga som kan kopplas till kön? Finns det andra former av diskriminering som målgruppen utsätts för och som projektet behöver beakta för att nå resultat?

Exempel 3:

Ni ska arbeta med kompetensutveckling inom privat sektor. Den aktuella branschen har en jämn könsfördelning. Men finns det faktorer som gör att kompetensutvecklingen inom branschen vanligtvis inte når ut till alla? Är det i högre utsträckning män, yngre personer eller svenskfödda personer som tar del av kompetensutvecklingen? Då bör projektet handla om att nå de som i vanliga fall inte deltar i kompetensutvecklingsinsatser.

Horisontella principer i projektmålen

När ni har identifierat era utmaningar utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering ska ni sätta era projektmål. Beroende på vilka som är era identifierade utmaningar kommer principerna att genomsyra projektmålen på olika sätt. Vissa projekt kommer att ha mål som direkt kan kopplas till en eller flera horisontella principer.

I exempel 1, som handlade om kompetensutveckling inom Vård och omsorg, skulle ett projektmål kunna vara att den kvinnodominerade arbetsplatsen har lägre sjukskrivningstal i slutet av projektet än i början. Till exempel genom att de anställda får mer varierade arbetsuppgifter. Ett annat mål skulle kunna vara att kvinnorna som har deltagit i projektet i högre utsträckning går vidare till nya uppdrag där de får användning för sin nya kompetens och en positiv löneutveckling. Dessa mål har bäring på jämställdhetsperspektivet. Ett tredje mål skulle kunna vara att de som genomgår kompetensutvecklingen speglar sammansättningen på arbetsplatsen till exempel utifrån ålder och etnicitet, eller att samtliga deltagare uppger att de fått kompetensutvecklingsinsatser som har anpassats efter deras behov.

I exempel 3, som handlade om att möta behoven hos elever med NPF-diagnoser i skola, kan ett projektmål vara att deltagarna fullföljer sina studier. Detta mål går att koppla till tillgänglighetsperspektivet utifrån att målgruppen för insatserna är elever med NPF-diagnos. Om ni i er problemanalys har konstaterat att det skiljer sig åt mellan pojkar och flickor när det kommer till varför de har hoppat av skolan kan projektet ha som mål att tjejer och killar fullföljer studierna i samma utsträckning genom att insatserna anpassas till båda grupperna. Då har projektmålen även täckt in jämställdhetsperspektivet.

Ett generellt mål i projekt kan vara att ingen deltagare ska ha upplevt diskriminering utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Då är det viktigt att det finns en tydlig metod för att följa upp detta och även en plan för hur projektet ska agera om någon deltagare svarar att den upplever sig diskriminerad.

Tänk på att målen ska vara uppföljningsbara och att det ska finnas indikatorer kopplade till målen.

När ni väljer metoder och tillvägagångssätt

När ni väljer metoder och tillvägagångssätt för att nå era mål behöver ni beskriva på vilket sätt dessa förhåller sig till de horisontella principerna och hur de ska bidra till att lösa era identifierade utmaningar utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Är metoderna och tillvägagångssättet valda utifrån att de tar hänsyn till individernas individuella behov och på det sättet avser att säkra ett jämställt, tillgängligt och icke-diskriminerande bemötande? Ska ni testa en specifik metod som någon annan har testat tidigare och som hade positiva effekter när det gällde att bidra till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering? Eller ska ni ha ett arbetssätt där uppföljning utifrån de horisontella principerna är inbyggt för att säkra att perspektiven inte glöms bort i genomförandet av projektet? 

Projektets mål och vilka metoder och tillvägagångssätt som ska användas kommer kanske i vissa fall att vara tydligt kopplade till de horisontella principerna och i vissa fall ha en mer indirekt påverkan på dessa. Här är problemanalysen nyckeln till att hitta på vilket sätt just ert projekt kan bidra till en mer jämställd och tillgänglig arbetsmarknad fri från diskriminering – vilket är syftet med Socialfonden.

Innehåll på sidan