information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Bedömning

När sluttiden för en ansökningsperiod är passerad går vi igenom samtliga ansökningar som kommit in. Då tar vi inte emot nya ansökningar och inte heller ändringar och kompletteringar till inskickade ansökningar. Däremot begär vi ibland in förtydliganden från den som söker stöd.

Urvalsprinciperna är olika för olika utlysningar. Hur prioriteringar och urval ser ut framgår av varje enskild utlysning.

När Svenska ESF-rådet bedömer ansökningarna gör vi det i fem steg:

1. Kontroll av basinformation och formella krav

Först kontrollerar vi att ansökan ryms inom Socialfondsprogrammet och den aktuella utlysningen. Den ska även stämma överens med EU-stadgan om grundläggande rättigheter. Vi försäkrar oss också om att den som undertecknat ansökan är behörig företrädare utifrån den behörighetsförteckning vi har fått in samt att obligatoriska bilagor finns med i ansökan.

Vi kontrollerar om projektägaren och eventuella samverkansparter har skulder till staten samt att organisationerna är verksamma (dvs. inte har gått i konkurs) samt om stöd kan lämnas med hänsyn till EU:s statsstödsregler.

Om ansökan inte uppfyller de här kraven får ansökan ett avslag och går inte vidare för prioritering.

2. Bedömning utifrån urvalskriterier

I steg två granskar vi ansökningarnas innehåll. Ibland begär vi förtydliganden. Förtydligandena får inte förändra själva ansökan.

Urvalskriterierna omfattar:

  • problemformulering
  • projektmål
  • metod och tillvägagångssätt
  • kapacitet och kompetens
  • förankring

3. Ekonomisk granskning

I det fjärde steget granskar vi ekonomin, bland annat tittar vi på om projektägaren bedöms ha god ekonomi, kapacitet för att genomföra projektet, att medfinansieringskonstruktionen håller och om kostnaderna ger rätt till stöd. Det viktigaste är att de budgeterade kostnaderna är nödvändiga för projektets genomförande. Även här begär vi ibland in förtydliganden. Dessa får inte förändra ansökan.

4. Ansökan i regionala utlysningar går vidare till strukturfondspartnerskapet

Efter att Svenska ESF-rådet har granskat ansökan skickas den vidare till strukturfondspartnerskapet i din region. De prioriterar mellan de ansökningar som Svenska ESF-rådet godkänt. Vilka ansökningar som prioriteras och slutligen får stöd kan därför variera från region till region. Efter det fattar Svenska ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd enligt partnerskapets prioritering.

5. Ansökan i nationella utlysningar

Nationella utlysningar går inte vidare till strukturfondspartnerskapet. Här är det i stället Svenska ESF-rådet som gör prioriteringar utifrån poängsättning av urvalskriterierna.

Innehåll på sidan