information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Ansökningskrav

Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för den Europeiska socialfonden+ (ESF+). Det innebär att myndigheten har ansvar för att utlysa medel, ta emot ansökningar, besluta om stöd och göra utbetalningar enligt gällande regelverk. Som förvaltande myndighet ansvarar Svenska ESF-rådet också för att säkerställa att stödet är beviljat på rätt grunder.

Europeiska socialfonden+

ESF+ är ett viktigt verktyg för EU – för att skapa fler och bättre jobb i Europa, och minska utanförskapet. Fonden ger möjligheter till stora satsningar för att utveckla regioner, individer, organisationer och företag i hela Sverige.

Områden som ESF+ finansierar:

  • Programområde A: Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla
  • Programområde B: Öka övergångarna till arbete
  • Programområde C: Minska risken för ekonomisk utsatthet
  • Programområde D: Öka kapaciteten i den glesa geografin
  • Programområde E: Social innovation

Utlysningar och tider för ansökan

Svenska ESF-rådet tar emot ansökningar om stöd i olika ansökningsomgångar, så kallade utlysningar. Syftet med utlysningarna är att få en ansökningsprocess där alla ansökningar konkurrerar på lika villkor. Varje utlysning innehåller mål och villkor för de projekt som kan få stöd. För att se vilka krav som ställs på din ansökan är det viktigt att du läser den aktuella utlysningen och eventuella bilagor noggrant. I utlysningen står också när ansökan och dess bilagor ska vara Svenska ESF-rådet tillhanda. Under den tid som en utlysning är öppen kan ni skicka in er ansökan för både lokala, regionala och nationella projekt. Det går inte att skicka in en ansökan till myndigheten efter att utlysningens tidsperiod har passerat.

Regionernas uppdelning

För att kunna jämföra olika områden när det gäller statistikredovisning använder sig EU av en regionindelning. I Sverige finns åtta NUTS2-regioner. Svenska ESF-rådet har ett kontor i varje region. Det nationella socialfondsprogrammet, den nationella handlingsplanen och de åtta regionala handlingsplanerna styr utlysningarna på både nationell och regionalnivå.

För att se till att stödet används på bästa sätt, efter respektive regions behov och utmaningar, ser regionerna till att projekten får regional och lokal förankring. En utlysning kan vara öppen för alla typer av projekt som passar in i programmet. Men den kan också vara riktad enbart till vissa typer av projekt eller insatsområden. Ert projekt måste passa in i beskrivningen för att kunna beviljas stöd.

De horisontella principerna

Den Europeiska socialfonden+ i Sverige ska bidra till en inkluderande och hållbar arbetsmarknad. Detta förutsätter att de insatser som beviljas medel på olika sätt bidrar till en ökad jämställdhet, en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och en minskad diskriminering på arbetsmarknaden.

I genomförandet av det svenska socialfondsprogrammet ESF+, 2021–2027, finns därför tre horisontella principer som samtliga projekt behöver beakta. Dessa tre principer är jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

I Svenska ESF-rådets urvalskriterier ställs följande krav på de horisontella principerna:

  • Stödsökande ska i problemanalysen identifiera utmaningar utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
  • Projektmålen ska utgå från identifierade utmaningar kopplade till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
  • Stödsökande ska beskriva på vilket sätt de valda metoderna och tillvägagångsätten förhåller sig till perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Krav på medfinansiering

När ni söker stöd från ESF+ är det krav på medfinansiering inom samtliga programområden. Därför är det viktigt att ni läser utlysningen noggrant för att försäkra er om att ni förstått kraven för medfinansiering. Kravet på medfinansiering kan variera beroende på inom vilket programområde utlysningen gäller.

Vem kan få EU-stöd?

EU-stöd kan ges till organisationer som är föreningar, kommuner, myndigheter eller företag. Enskilda privatpersoner kan inte söka stöd från ESF-rådet. Den som ansöker om stöd behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som projektet har haft. Generellt prioriteras projekt där flera aktörer går samman för att samarbeta. Så ett tips till dig som är intresserad av att söka EU-stöd är att kontakta din bransch- eller företagsorganisation och höra om ni kan samarbeta i ett projekt.

Om statsstöd

Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Statsstöd är när staten, kommuner eller regioner stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel som resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden. Detta genom att företaget får en ekonomisk förmån som de inte skulle ha fått under normala marknadsförhållanden, alltså utan statligt ingripande.

  • Fördjupad information om statsstöd – kommer
  • Fördjupad information om redovisning av stöd av mindre betydelse – kommer..

Innehåll på sidan