information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Jämställdhet

Jämställdhet är en av de horisontella principer du aktivt måste arbeta med i projekt som finansieras av ESF-rådet. Målet är att projekten ska bidra till att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män.

Guide som stöd i arbetet

Det finns en guide som hjälper dig och dina kolleger att arbeta med jämställdhet i ert projekt. Den heter Standard för jämställdhetsintegrering. Guiden beskriver hur ni kan ”göra” jämställdhetsintegrering steg för steg. Den beskriver även de förväntade resultaten och vilken slags kompetens som behövs för att kunna göra arbetet. I guiden finns också bedömningskriterierna för projektansökningar när det gäller jämställdhet (sidorna 19-20).
Sidorna 5-19 är relevant för projektgrupper.

Om jämställdhet

Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Det svenska nationella jämställdhetsmålet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det betyder att kvinnor och män ska ha samma ekonomiska självständighet, samma makt och inflytande, samma förutsättningar för en god hälsa, samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. De ska även dela arbetet med hem och barn lika, och mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Jämställdhetsintegrering är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv. Jämställdhetsintegrering (gender mainstreaming) är också EU-kommissionens strategi i arbetet för jämställdhet.
Jämställdhetsintegrering kan ibland användas som ett generellt begrepp när det gäller att integrera jämställdhet i till exempel projekt och verksamheter.

Jämställdhet i Sverige

Ojämställdhet syns i Sverige bland annat i en starkt könsuppdelad arbetsmarknad där kvinnor är överrepresenterade i lågt betalda yrken, ofta på deltid och underrepresenterade i beslutsfattande positioner. Kvinnor har högre stressnivå i arbetet och är mer sjukskrivna än män. Kvinnor och män startar och driver företag i olika hög grad och inom olika branscher. Kvinnor arbetar fler obetalda timmar än män i hemmet. Pojkar går inte vidare till och avbryter gymnasiestudier i större omfattning än flickor. Pojkar har även generellt lägre betyg än flickor. Stereotypa förväntningar begränsar både kvinnor och män och skapar en könssegregerad arbetsmarknad.

Jämställdhet kan exempelvis leda till att fler högutbildade kvinnor och män kan stanna kvar i sin hembygd och få arbeten som svarar mot deras kvalifikationer. Det kan leda till en friskare arbetskraft och en större bredd i rekryteringen. Jämställdhet kan också bidra till en bättre kompetensförsörjning för arbetsgivare genom ett breddat urval. Jämställdhet innebär att både män och kvinnor ser utbildning som en naturlig väg in i arbetslivet.

Det är därför viktigt att arbeta för jämställdhet i alla projekt för att ta tillvara allas resurser, bryta könsstereotypa mönster och få ett hållbart arbetsliv som kan kombineras med familjeliv.

Jämställdhet och Socialfonden

På EU-nivå ses jämställdhet som en grundläggande rättighet. Diskriminering på grund av kön ska upphöra. Jämställdhet är också en rättvisefråga – Socialfondens medel ska fördelas så att både kvinnor och män gynnas. För att kunna bidra till målen i EU 2020-strategin och möta de demografiska utmaningarna krävs kunskap om det område som ska förändras och de effekter fonderna ska bidra till. Jämställdhet är en nyckel för att nå EU-målen om tillväxt, arbete och social inkludering. Det är också en fråga om kvalitet och effektivitet.

Svenska ESF-rådet har som målsättning att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män. Att integrera jämställdhet i alla projekt och särskilda insatser för jämställdhet är ett sätt att nå målet. Många av de projekt som ESF-rådet bekostar riktar sig mot individuella deltagare. Samtidigt finns ett mål att insatserna ska leda till strukturella förändringar i samhället. Arbete för jämställdhet, liksom de andra horisontella principerna, är ett sätt att uppnå det.

Jämställdhet i ESF-projekt

På projektnivå ska varje enskilt projekt integrera ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär att använda kunskap om kvinnors och mäns olika förutsättningar och villkor på arbetsmarknaden både i analyser, vid genomförandet samt vid utvärdering av projekten. I insatser som ska stärka individers ställning på arbetsmarknaden ska man se till att både kvinnors och mäns kompetens tas tillvara och utvecklas.

Åtgärder för jämställdhet ska till exempel syfta till att öka kvinnors deltagande och avancemang på arbetsmarknaden, också på lång sikt. Åtgärderna ska även minska könsdiskrimineringen och bekämpa stereotyper på arbetsmarknad och inom utbildning.

Exakt vad som krävs av ett enskilt projekt för att uppfylla jämställdhetskraven beror på projektet i sig. Det ska utgå från den aktuella analysen och problemformuleringen. Om ett projekt som handlar om rehabilitering i sin analys ser skillnader mellan könen i hur många som kommer i sysselsättning, kan ett mål bli att minska den skillnaden.

Förutom att integrera jämställdhet i ett projekt är det möjligt att genomföra speciella åtgärder för att särskilt arbeta för jämställdhet. Ett projekt kan även helt och hållet arbeta med att förbättra jämställdhet. Det kan exempelvis röra sig om att projektets syfte är att stärka utrikes föddas kvinnors ställning på arbetsmarknaden eller minska pojkars avhopp från gymnasieutbildning.

Stöd i arbetet

Verktyg och metoder

Den här standarden beskriver hur projekt kan ”göra” jämställdhetsintegrering steg för steg, de förväntade resultaten och vilken slags kompetens som behövs för att kunna göra det arbetet. Här finns också bedömningskriterierna för projekt när det gäller jämställdhet. Sidorna 5-19 är relevant för projektgrupper.

Webbplats med fakta, konkreta exempel och praktiska verktyg i arbetet med jämställdhet.
Som projektgrupp kan ni bland annat enkelt hitta verktyg, som ni direkt kan börja använda, uppdelade utifrån ”planera och förbered”, ”kartlägg och analysera”, ”genomföra” och ”följa upp och utvärdera”.  

Fördjupad läsning

Sveriges jämställdhetspolitiska mål
Kunskap om de jämställdhetspolitiska målen är viktig grundkunskap för projektgruppen när ni ska skaffa er kompetens om hur ni kan integrera jämställdhet i projektet.

Statistik om jämställdhet
SCBs webbsidor om jämställdhet. Här finns bland annat viss regional statistik.
SCB:s webbplats kan vara till hjälp för projektgruppen i arbetet med en jämställdhetsanalys.

På tal om kvinnor och män 2020
Lathunden ”På tal om kvinnor och män” presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Skriften går att beställa i tryckt fickformat och finns även digitalt.
SCB:s webbplats kan vara till hjälp för projektgruppen i arbetet med en jämställdhetsanalys.

Innehåll på sidan