information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Bedömning

När du har skickat in en ansökan till Svenska ESF-rådet går vi igenom din och andras ansökningar som gjorts utifrån aktuell utlysning. Ansökningar som kommer in för sent behandlar vi inte och vi tar inte emot några kompletteringar som förändrar innehållet i ansökan. Däremot begär vi ibland in förtydliganden från den som söker stöd.

Urvalsprinciperna är olika för olika utlysningar. Hur prioriteringar och urval ser ut framgår av varje enskild utlysning.

När ESF-rådet bedömer ansökningarna gör vi det i sex steg:

1. Kontroll av basinformation

Först kontrollerar vi att ansökan ryms inom aktuell utlysning och att adress, organisationsnummer, bolagsform, bank/postgironummer i ansökan stämmer. Vi försäkrar oss också om att missivet Bekräftelse av ansökan har kommit in till ESF-rådet.

2. Kontroll av formella krav

I steg två går vi igenom fyra formella krav. Ansökningar som inte uppfyller dessa krav avslås. Vi begär inte in några kompletteringar. Anledningen till det är att ansökningarna ska behandlas lika när de konkurrerar med varandra. De fyra formella kraven är:

 • Har ansökan kommit in under utlysningsperioden?
 • Ryms ansökan inom Socialfondsprogrammet 2014-2020 eller Feads operativa program?
 • Är kravet på eventuell medfinansiering uppfyllt?
 • Har den sökande gått i konkurs eller är under likvidation?

3. Granskning av innehåll

I steg tre granskar vi ansökningarnas innehåll. Ibland begär vi ibland förtydliganden. Förtydligandena får inte förändra själva ansökan. Vi tittar på fem aspekter:

 • Är alla uppgifter i ansökningsformuläret ifyllda?
 • Är missivet Bekräftelse av ansökan undertecknat av en behörig företrädare för den sökande organisationen?
 • Finns en projektbeskrivning?
 • Är projektbudgeten uppdelad efter analys och planeringsfas och genomförande?
 • Kan stöd lämnas med hänsyn till EU:s statsstödsregler?

4. Ekonomisk granskning

I det fjärde steget granskar vi ekonomin, bland annat tittar vi på om projektägaren bedöms ha god ekonomi och om kostnaderna ger rätt till stöd. Det viktigaste är att de budgeterade kostnaderna är nödvändiga för projektets genomförande. Även här begär vi ibland in förtydliganden. Dessa får inte förändra ansökan.

5. Bedömning utifrån urvalskriterier

Slutligen bedömer vi ansökan utifrån nio olika urvalskriterier. Dessa är

 • mål och aktiviteter
 • problem- och behovsanalys
 • projektorganisationens kapacitet och kompetens
 • förankring, ägarskap och efterfrågan på resultat
 • kostnadseffektivitet
 • lika möjligheter
 • integrering av jämställdhetsperspektivet i projektets delar
 • planen för utvärdering
 • specifika kriterier som är i den aktuella utlysningen

6. Vidare till strukturfondspartnerskapet

Efter att Svenska ESF-rådet har granskat ansökan skickas den vidare till strukturfondspartnerskapet i din region som prioriterar mellan de ansökningar som ESF-rådet godkänt. Vilka ansökningar som prioriteras och slutligen får stöd kan därmed variera från region till region. Efter prioriteringen fattar ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd enligt partnerskapet prioritering.

Nationella utlysningar går inte vidare till strukturfondspartnerskapet.

Innehåll på sidan