information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Ansökningskrav

Varje år beviljar Svenska ESF-rådet flera miljoner kronor i stöd. Stöden är från två EU-fonder som ESF-rådet har i uppgift att förvalta, Europeiska Socialfonden och Fead – fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt. Dessa fonder är viktiga verktyg för EU skapa fler och bättre jobb i Europa och för att minska utanförskapet.

Fonderna ger möjligheter till stora satsningar för att utveckla regioner, individer, organisationer och företag i hela Sverige. Här kan du ta del av vilken typ av projekt du kan ansöka om finansiering för och vilka andra krav som ställs för att kunna få finansiering.

Vad du kan söka stöd för

Du kan söka finansieringsstöd till projekt som arbetar för att fler människor ska få arbete eller förbättra sina möjligheter till arbete. Du kan även söka pengar för projekt som ger stöd till de människor i Sverige som har det sämst ställt.

Svenska ESF-rådet finansierar fyra olika inriktningar av projekt. Europeiska socialfonden finansierar projekt inom tre olika områden som rör arbetsmarknad, programområde 1-3. EU-fonden Fead finansierar projekt som stödjer dem som har det sämst ställt.

Områden Europeiska socialfonden finansierar

Programområde 1 – Kompetensförsörjning

Området fokuserar på bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. Det kan röra sig om projekt som ger kvinnor och män möjlighet att öka sin kompetens och utvecklas för att kunna möta de krav som finns i arbetslivet. Det gäller både anställda och personer som är utanför arbetsmarknaden. Programområde 1 riktar sig främst till små och medelstora företag.

Stäng
Programområde 2 – Öka övergångarna till arbete

Det andra området fokuserar på att göra det lättare för unga, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och nyanlända att få jobb eller komma ett steg närmare arbetsmarknaden. Det kan ske genom att utveckla nya metoder eller använda redan prövade metoder. Inom område 2 kan projekt få stöd som arbetar för ökad social sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer som idag står långt från arbetsmarknaden.

Stäng
Programområde 3 – Sysselsättningsinitiativet för unga

Sysselsättningsinitiativet för unga är en särskild satsning som går till de regioner i Europa som har högst arbetslöshet bland unga i åldern 15-24 år. I Sverige ska pengarna användas i mellersta Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige. ESF-rådet kan stödja projekt som underlättar för unga att etablera sig på arbetsmarknaden.

Stäng

Området Fead finansierar

Fead, fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt

Fead är en särskild EU-fond för de människor som har det sämst ställt. Utgångspunkten är insatser för personer som inte har möjlighet eller rättighet att få stöd från kommuner eller Migrationsverket. Fead arbetar för att öka möjligheterna för dessa personer för att vara delaktiga i det sociala livet. Projekt inom Fead i Sverige fokuserar på två områden, samhällsorientering och hälsofrämjande insatser.

Stäng

Specifika krav i utlysningarna

Det går att söka stöd för både lokala, regionala och nationella projekt. Stödet går att söka, i så kallade utlysningar. I varje utlysning anges specifika mål och villkor för de projekt som kan få stöd. För att se vilka krav som ställs på din ansökan är det därför viktigt att du läser den aktuella utlysningen noggrant.

Vilka utlysningar som görs styrs av det nationella socialfondsprogrammet och Feads operativa program. Utlysningarna styrs även av de regionala handlingsplaner som upprättats i ESF:s åtta geografiska regioner.

Regionerna ser till att projekten får regional och lokal förankring. Detta för att se till att stödet används på bästa sätt, efter den enskilda regionens behov och utmaningar.

En utlysning kan vara öppen för alla typer av projekt som passar in i programmet, men den kan också vara riktad enbart till vissa typer av projekt eller endast gälla vissa insatsområden.

Ert projekt ska alltså passa in i den beskrivningen för att kunna beviljas stöd.

Krav att integrera de horisontella principerna

Projekt som får stöd från Svenska ESF-rådet ska aktivt arbeta med jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologisk hållbar utveckling. Vi kallar dem för de horisontella principerna. De tre första är obligatoriska medan den fjärde ska beaktas vid vissa utlysningar.
Samtliga projekt ska integrera jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i hela projektet. Principerna ska vara en naturlig från projektstart till avslutning. De ska beaktas i problemanalysen som görs i början av projektet, i de aktiviteter projektet genomför och i dess utvärdering.

Krav på medfinansiering

Söker du stöd till ditt projekt inom Socialfondens programområde 1 och 2 ställs ofta krav på medfinansiering. Det innebär att företaget/organisationen själv ska kunna finansiera en del av projektets kostnader. Hur stor del varierar, därför är det viktigt att läsa utlysningarna noga.

Vem som kan få EU-stöd

Stöd kan ges till organisationer som är föreningar, kommuner, myndigheter eller företag. Enskilda privatpersoner kan inte ansöka från ESF-rådet. Den som ansöker om stöd behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott, för de kostnader som projektet har haft. Stödet betalas alltså ut i efterhand.

Generellt prioriteras projekt där flera aktörer går samman för att samarbeta. Ett tips för dig som är intresserad av att söka EU-stöd är därför att kontakta din bransch- eller företagsorganisation och höra om ni kan ingå i något projekt eller göra något tillsammans.

När du kan ansöka om stöd

Svenska ESF-rådet tar emot ansökningar i olika ansökningsomgångar, så kallade utlysningar. En utlysning innebär att man under en viss tidsperiod kan lämna in en ansökan om projektfinansiering. Syftet är att få en ansökningsprocess där alla ansökningar konkurrerar på lika villkor.

Om statsstöd

Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Statsstöd är när det offentliga (det vill säga staten, kommuner eller regioner) stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden, genom att företaget får en ekonomisk förmån som de inte skulle ha fått under normala marknadsförhållanden, det vill säga utan statligt ingripande.

Innehåll på sidan