“Vi får ett viktigt utbyte i Östersjöregionen”

Publicerad: 10 november 2022

Det ESF-finansierade transnationella projektet Baltic Sea Labour Forum for Sustainable Working Life har tagit fram rekommendationer för en åldrande arbetskraft i länderna vid Östersjön. Projektet grundar sig i EU:s Östersjöstrategi och avslutades tidigare i år.

Projektet har haft arbetsgrupper som samverkat över nationsgränser och genom flera sektorer. De har haft representanter från olika organisationer som arbetar för att öka äldre personers deltagande i: arbetslivet, arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer, departement, statliga och icke-statliga organisationer samt inom akademin.

Inom projektet hölls åtta digitala workshops med olika tematiska inriktningar som är viktiga för ett hållbart arbetsliv.

Någon som jobbat nära projektet är Nicolette Lindgren, projektadministratör på CBSS (Council of the Baltic sea states) och hon poängterar vikten av transnationella projekt.

– När det kommer till arbetsliv och utbildning behövs det fler utbyten mellan länderna kring Östersjön och det är kul att Svenska ESF-rådet är med och finansierar den här typen av gränsöverskridande projekt, säger Nicolette Lindgren.

Nicolette Lindgren. Foto: CBSS

Rekommendationer och rapporter ska framtidssäkra arbetsmarknaden

Projektet resulterade i 94 policyrekommendationer, indelade i fyra tematiska områden: arbetsförhållanden och hälsa, arbete och entreprenörskap, kompetensutveckling och livslångt lärande, jämställdhet och icke-diskriminering samt socioekonomiska åtgärder.

Exempel på policyrekommendationer som projektet publicerade:

  • Framtida arbete och teknisk förändring
  • Förtidspension på grund av dålig hälsa och arbetsförhållanden
  • Vad kan arbetsgivare lära av akademin om att behålla arbetstagare i åldern 55+?

– Vår förhoppning är såklart att beslutsfattare och berörda organisationer i länderna ska dra nytta av våra policyrekommendationer. Exempelvis för att utveckla en mer inkluderande arbetsmarknad i länderna, med fokus på den äldre arbetskraften, säger Nicolette Lindgren.

En av alla workshops som hölls inom projektet. Foto: CBSS

Utöver rekommendationerna så publicerade projektet även sju landrapporter för länder runt Östersjön. Syftet med dessa var ge en överblick av nationella riktlinjer i koppling till en äldre arbetskraft med fokus på både arbetsgivare och arbetstagare, samt identifiering och analys av goda exempel.

– Det handlar om att få länder att närma sig varandra. Det som kanske saknas i Sveriges tillvägagångssätt är kanske något som Finland sysslar med och vice versa. Detta vidgar perspektiven och gör att vi får ett viktigt utbyte i Östersjöregionen, säger Nicolette Lindgren.

Sverige ordförandeland för EU:s östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Den 1 juli 2022 till den 30 juni 2023 är Sverige ordförandeland för EU:s strategi för Östersjöregionen.