Succé för socialfondsprojekt – 34 procent fick jobb efter projektet

Publicerad: 2 juni 2020

Projektet Jämställd Etablering startade 2018 och de bra resultaten har inte dröjt länge. Hela 34,4 procent av de som deltar i projektet är i arbete efter minst 3 månader. När det kommer till kvinnor är siffran något lägre på 33 procent men i jämförelse med en grupp som är matchad med hjälp av statistiska verktyg är resultatet nästan dubbel så bra, där kom 14 procent av kvinnorna i arbete.

Jämställd Etablering har som målsättning att lika många kvinnor som män ska i arbete efter ett deltagande i projektet. Projektet syftar även till att höja den nationella sysselsättningen hos utrikesfödda. Arbetsförmedlingen har sett att fler kvinnor än män behöver få komma till intervju och praktik för utfallet i projektet ska bli jämställt. Jämställd Etablering jobbar med löpande analyser av resultateten i varje del av projektet för att på så vis kunna säkerställa att projektet är jämställt.

-Ett sätt att undvika att eventuella fördomar hos oss som arbetsförmedlare medvetet  eller undermedvetet ska påverka hur vi arbetar, är bland annat att vi alltid ställer  samma frågor till kvinnor som män i våra kartläggningar. Men ännu viktigare att vi  inte att vi inte gör en bedömning av närhet till arbetsmarknaden inför ingång i  projektet. Det vill säga, alla som har haft uppehållstillstånd i max fyra år kan vara  deltagare i projektet, vilket ökar möjligheterna för kvinnor i målgruppen- som annars  ofta erbjuds aktiveringsinsatser snarare än matchningsinsatser säger Peter Löfstrand.

3000 arbetssökande får hjälp med matchning

Jämställd etablering hoppas att kunna öka utrikesfödda arbetssökandes övergång till arbete. Detta genom metoden Matchning från Dag1 (MD1). Metoden innebär bland annat att en arbetsförmedlare i ett tidigt stadie i en insats gör en inventering av deltagarens informella kompetenser.  Projektet riktar sig till nyanlända kvinnor och män som har eller har haft rätt till etableringsinsatser, samt haft uppehållstillstånd i upp till fyra år. -Inventeringen ökar möjligheterna till matchning för personer som i vanliga fall inte kommer i fråga vid matchning säger Peter Löfstrand, Verksamhetssamordnare ESF-projektet Jämställd etableringJämställd Etablering är både ett verksamhets- och forskningsprojekt, genom projektet skapas ny validerad kunskap som i dagsläget inte finns i Sverige eller andra länder. Projektet kommer att inkludera minst 3000 arbetssökande där deltagarna består av lika många män som kvinnor. Projektet genomförs på 16 kontor runt om i Sverige.

-Projektets finansiering från Socialfonden har gett en möjlighet att genomföra ett  fullskaligt nationellt projekt med forskningsdesign, och har möjliggjort att skapa ny  och validerad kunskap berättar Peter Löfstrand.

Jämställdhet genomsyrar hela projektet

Projektet har även tagit fram en jämställdhetsintegreringsinsats riktat till projektkontorens ledningsgrupper. Ledningsgrupperna genomgår en workshop med fokus på jämställdhetsintegrerad verksamhetsplanering, där bland det bland annat tagits fram verktyg för att se hur de lokala ekonomiska resurserna fördelas mellan de arbetssökande kvinnorna och männen som är inskrivna vid aktuellt kontor.