Sextio procent i arbete efter Socialfondsprojekt

Publicerad: 26 februari 2020

MatchIt är ett Socialfondsprojekt som redan genom sitt namn avslöjar vad det handlar om, it. Projektet tar avstamp i ett behov av en starkare koppling mellan utrikesföddas högskoleutbildning och arbetsmarknadens kompetensbehov. Projektet har inte låtit vänta med bra resultat, 60 procent av deltagarna har jobb efter sitt deltagande.

Inom projektet utvecklar offentlig sektor, näringsliv och högskola en metod för att bättre kunna tillvarata den kompetens som finns hos utrikesfödda svenskar. Genom att validera kompetens, utforma en skräddarsydd utbildning och matcha deltagarna med en praktikplats ökas sysselsättningen hos utrikesfödda. Samtidigt ökas även företagens konkurrenskraft. 

-Utifrån det stora behovet av IT-kompetens, samt utifrån tillgången till målgruppen av nyanlända akademiker med teknisk bakgrund, valde vi att utveckla och tillämpa metoden inom området IKT (informations- och kommunikationsteknologi) säger Olga Szczepankiewicz, projektledare för MatchIt. 

Intensivutbildning leder till jobb 

MatchIT är en intensivutbildning inom programmering som avslutas med praktik inom informations- och kommunikationsteknologiområdet. För att övergången från utbildning till praktik/jobb ska underlättas har deltagarna parallellt med utbildningen aktiviteter som ger stöd i företagskontakterna samt nätverksfrämjande aktiviteter med potentiella arbetsgivare. Dessutom erbjuds deltagarna utbildning i yrkessvenska och hur kultur och kommunikation fungerar på svenska arbetsplatser.  


Projektet har även jobbat med insatser som är riktade till arbetsgivare, insatserna bidrar till ett breddat synsätt i rekryteringen av framtida medarbetare och kompetenser. Ett aktivt arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering genomsyrar hela MatchIt. 

Möjligt tack vare Socialfonden 

Insatserna i projektet är möjligt tack vare finansieringen från Socialfonden. Redan nu har vissa av de deltagande organisationerna planer på att införa metoden i sitt dagliga arbete. Projektledningen jobbar aktivt för att möjliggöra en implementering även hos den projektägande organisationen. 

-I dagsläget finns det inte finansiering i det reguljära systemet för den typ av insats vi genomfört, så finansieringen från ESF har varit helt avgörande säger Olga.