KASAM – Alla ska med!

Publicerad: 4 maj 2020

I Strömsunds kommun pågår en unik utbildningsinsats som alla chefer och medarbetare ska delta i. Den gemensamma utbildningen skapar en hälsosammare arbetsplats med ännu bättre arbetsmiljö för alla medarbetare.

Den stora utbildningsinsatsen startade i augusti 2019 och sker inom projektet Kasam 2.0. Kasam står för ”känsla av sammanhang”. Kortfattat innebär kasam att om man upplever sin vardag som begriplig, hanterbar och meningsfull så mår man bättre, upplever mindre stress och klarar svåra situationer bättre.

– Innan projektet startade gjordes en mätning av den sociala och den organisatoriska arbetsmiljön bland våra anställda. Enkätsvaren visade att vi hade ett bra utgångsläge, berättar projektledaren Pär-Eric Hemmingsson.

I Kasam 2.0 jobbar vi vidare med att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Ett av målen i projektet är att hitta metoder för att göra arbetsmiljön ännu bättre, bland annat genom hälsofrämjande (salutogena) arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal.

Workshops på individnivå

Strömsunds kommun har valt att engagera alla medarbetare i projektet. 1300 medarbetare deltar i tre workshoppar där temana är ”Vad är en god arbetsmiljö?”, ”Hälsan och orken i vardagslivet” samt ”Arbetsplatser som lyckas”.

Stort fokus ligger på kommunens värdeord Delaktighet, respekt och ansvar, vilka tas ned på grupp- och individnivå där medarbetarna själva kan vara med och påverka och utforma nya arbetssätt. Medarbetarna får jobba med och komma fram till vilken arbetsmiljö de vill ha och vad de själva kan göra för att må bra i arbetslivet och vad de själva kan och vill göra. Man kommer även att jobba med vilka resultat kommunen och enheterna vill uppnå med verksamhet och vad man kan göra på gruppnivå respektive organisationsnivå.

Anna-Erika, Samlee och Emma är tre av medarbetarna i Strömsunds kommun som deltar i utbildningen Kasam.

Förebyggande arbete för sänkta sjuktal

Ett ytterligare viktigt mål i projektet handlar om att sänka sjuktalen, framför allt bland de kvinnliga medarbetarna i kommunen. Här handlar det mycket om ett förebyggande arbete då kommunen ser att befolkningen i arbetsför ålder minskar och en allt större andel äldre kommer att medföra att man inte framledes kan göra saker på samma sätt som idag.

– Färre anställda och färre verksamheter måste serva våra medborgare framöver, samtidigt som vi ser att kraven på våra tjänster ökar, konstaterar Pär-Eric Hemmingsson.

Effekterna kan bli ökad stress och ökade sjuktal bland medarbetarna, men även att medborgarna upplever att kvaliteten på våra tjänster sjunker. Därför måste vi också jobba med att förändra hur vi jobbar och se över vad vi själva kan göra för att minska stress och den ökande arbetsbelastningen, både på organisatorisk och på individnivå.

Cheferna har utbildats i hälsofrämjande ledarskap, och får handledning. För kommunledningen ordnas utbildning om att arbeta med kulturförändring.

Kasam 2.0 delfinansieras med närmare åtta miljoner kronor av Europeiska socialfonden och pågår till april 2021. Projektet kommer att utvärderas med samma typ av enkät om arbetsmiljö och hälsa som alla medarbetare inledningsvis fick besvara.