Experio WorkLab ska sänka sjukfrånvaron genom obruten mark

Publicerad: 30 september 2021

Genom att jobba med en ny metod kallas tjänstedesign vill projektet minska antalet långtidssjukskrivna. Detta genom att involvera medarbetarna och ledarna för att testa nya vägar. Metoden innebär ett agilt arbetssätt. Att arbeta agilt innebär kort att under hela projektets gång så utvärderas arbetssätten och nödvändiga ändringar görs baserat på resultaten. Istället för att som i traditionella projekt där det ofta sker en slutleverans i slutet av projektet. 

Genom projektet vill de öka kunskapen och förståelsen om medarbetares behov, beteenden och drivkrafter för att göra strukturella insatser som skapar friska arbetsplatser. 

– Projektets samverkande parter hade arbetsgivare som genomfört många insatser, men inte fått den effekt som önskades. Därför ville de ta sig an området på nya sätt och finna nya lösningar säger Sofia Axelson projektledare för projektet.

 

Först handlade det att undersöka behov, drivkrafter, beteenden för att skapa insikter och förståelse om vilka utmaningar projektet skulle ta sig an. Nästa steg blev att utveckla lösningar på identifierade behov, som testas i deltagande verksamheter. Sist förnyar eller implementeras de lösningar som visat sig ge god effekt.  

– Att samtidigt lära sig och känna trygghet i metoden. Och sedan samla kunskap om olika organisationers, verksamheters, arbetsgruppers och enskilda medarbetares behov. Utifrån olika utgångspunkter, organisationskulturer och framför allt modet att agilt experimentera, testa och utmana strukturer, kulturer och system har varit en utmaning säger Sofia. 

Coronapandemin utmanade arbetssätt 

När projektet precis startat sin genomförande fas slog covid-19 till. Detta innebar att de planerade fysiska möten, workshops med mera fick byta skepnad till digitala former. Till exempel använde de sig av videomöten och digitala witeboards istället. 

– Corona-pandemin som inträffade när projektet precis startat sin genomförandefas utmanade oss i vårt utförande. Vi behövde ställa om aktiviteternas form från fysiska till digitala möten, men med syftet att så långt som möjligt nå samma eller liknande mål och effekter säger Sofia.

Metoden skapar en känsla av sammanhang 

Reaktionerna från deltagarna har varit positiva. Då metoden går ut på att medarbetare får vara med för att identifiera behov och problem samt skapa lösningar känner medarbetarna sig sedda och hörda. En C-uppsats som skrivit om projektet har visat att metoden skapar en känsla av sammanhang och delaktighet på arbetsplatsen.  

Några ord från deltagare om projektet: 

Jag känner mig sedd och lyssnad på och kan påverka min arbetssituation” 

”Va kul det är att arbeta med arbetsmiljö och vad långt vi kommit på bara en workshop” 

”Min chef har mer förståelse för vår arbetssituation och ser våra behov” 

”Genom att involvera olika personer och funktioner har vi skapat samsyn kring en situation, ex vem, när, med vad och hur vi stöttar våra brukare. Att vi arbetar tillsammans skapar gemenskap och mindre skav” 

Experio WorkLab

Experio WorkLab är ett treårigt samarbetsprojekt som tar sig an sjukfrånvaron på nya sätt för att minska långvarig sjukfrånvaro.

Projektet ägs av Region Värmlands utvecklingsavdelning, medfinansieras av Europeiska socialfonden och består av sju delprojekt hos värmländska arbetsgivare som representerar offentliga verksamheter i kommun, region och stat.

Deltagande organisationer är Eda kommun, Filipstads kommun, Finsam Värmland/DAL Försäkringskassan, Karlstad kommun, Kristinehamns kommun, Region Värmland och Säffle kommun.