Branschvalidering – en nyckel till kompetensförsörjning

Publicerad: 3 februari 2022

Sedan projektstarten har ESF-projektet BOSS fungerat som framgångsrik arena för utvecklingsarbetet inom branschvalidering. Nu står det klart att projektet förlängs.

– Det ger oss en fantastisk möjlighet att förstärka vårt implementerings- och spridningsarbete, säger projektledare Helén Björnsdotter, MYH.

Hanna Magnusson, produktionstekniker Vakin, är en av de första som fått yrkesbevis, inom vatten och avlopp, genom BOSS.

BOSS, som står för Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan, startade i januari 2018. Projektägaren Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har sedan starten arbetat tillsammans med ett trettiotal branscher. Projektet har levererat stöd i form av bland annat workshops, digitala verktyg, information, möjlighet till erfarenhetsutbyte och branschanpassat expertstöd.

Målgruppen för BOSS har varit företrädare för centrala branscher som arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra validering av yrkeskompetens. Utgångspunkten har varit den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF, och ”Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens”.

Sobona, kommunala företagens arbetsgivareorganisation, är en av dem som ingått i projektet. Något som haft stor betydelse.

– Det handlar om nyttor vid planering, rekrytering, praktik, kompetensutveckling och utveckling av utbildningar med mera. Vi har även sett ett stort värde i erfarenhetsutbytet med andra branscher och i expertstödet, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona.

Syftet med Sobonas medverkan i BOSS var att utveckla branschvalideringsmodellen inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp och bygga upp en intern kompetens inom området. Dels för att kvalitetssäkra, dels för att sprida modellen både inom branschen och hos berörda aktörer på nationell nivå.

På vilket sätt har BOSS förändrat era rutiner/arbetssätt?

– Det har bland annat tydliggjort på ledningsnivå betydelsen av att skapa en robust organisation som inte är beroende av extern finansiering för att förvalta och driva valideringsmodellerna. Vidare har det bidragit till kompletterande kunskap kring drift och förvaltning, säger Conny Larsson

Varför har projektet behövts?

– I en tid som alltmer präglas av fler karriärbyten under ett arbetsliv är det viktigt att det också finns effektiva verktyg och metoder för att underlätta detta. Branschvalidering är ett viktigt och användbart verktyg för att möta upp dessa behov, säger Helén Björnsdotter.

I och med att projektet nu förlängs får man möjlighet att jobba mer med implementering och spridning samt slutföra de aktiviteter som på grund av omprioriteringar inte hanns med. Bland annat att anordna en nationell hearing kring generella kompetenser samt initiera ett Råd för kvalitetssäkring av branschvalidering. Planen är också en årlig kvalitetskonferens där den första ska äga rum hösten 2022, om allt går enligt plan.

Hur skulle du sammanfatta din upplevelse av projektet efter nästan fyra år?

– BOSS har bidragit till ett fantastiskt kollegialt lärande genom ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan organisations- och verksamhetsnivå men också på individnivå. Det har bidragit till en ökad förståelse för hur väldigt olika försättningar branscherna har för att bedriva olika typer av utvecklingsarbete. Speciellt när det kommer till arbetet med kvalifikationer och valideringsmodeller.

Under andra delen av projektet så togs en informationsfilm fram för att beskriva nyttan och värdet med branschvalidering. Du kan se filmen “Branschvalidering – en effektiv nyckel i kompetensförsörjningsarbetet” i denna länk på Youtube

Vad har ni konkret levererat och vilka reaktioner har ni fått på det?

– Ett tjugotal digitala workshops och seminarium, enskilt expertstöd till ett trettiotal  branscher samt skapat möjligheter för branscher att få spridning för sina branschmodeller till relevanta aktörer. Projektet har även kunna bidra till ett utökat kontaktnät för deltagande branscherna, något som många uppskattat för det ger möjlighet att även efter och utanför projektet kunna ta stöd av varandra i gemensamma frågor och utmaningar, avslutar Helén Björnsdotter.

Läs mer om kompassen i denna länk Kvalitetskompassen

ESF-projektet BOSS fortsätter till 30 april 2023.