Framtidssäkrad industri

Svensk industri står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Den tekniska och digitala utvecklingen går mycket snabbt. Det skapar förändrade krav på de anställdas kompetens samt hur företagsledningar arbetar med strategisk kompetensförsörjning. Samtidigt har industrin under en lång tid haft svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens i takt med de behov som finns. Utmaningarna är desamma oavsett bransch och storlek på företag vilket gör att det finns mycket att vinna på samverkan inom detta område.

Projektet Framtidssäkrad industri syftar till att genom branschvalidering och kompetenskartläggning synliggöra kompetensbehov gentemot industrins kompetenskriterier, etablera strukturerad handledning kring företagets arbetssätt med strategisk kompetensförsörjning samt kompetensutveckla anställda som leder till erkända kompetensbevis eller certifikat. Företagens arbetssätt med kompetensfrågan behöver utvecklas till att blir mer strukturerat och strategiskt så att anställda inte stannar upp i sin yrkesutveckling och företaget får kraft att vara konkurrenskraftig över tid.