information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Programutvärdering

Återföring av resultat

Svenska ESF-rådet utvärderar Socialfondsprogrammet utifrån ambitionen att en ständig förbättring av programgenomförandet är möjligt och önskvärt. Det innebär att lärande och återföring av resultatet från utvärderingen är centrala verktyg. Programutvärderingens olika resultat och rapporter presenteras kontinuerligt för Övervakningskommittén, myndigheter och andra relevanta aktörer.

Utvärderingsplan för programutvärderingen av Socialfonden 2014-2020

En utvärderingsplan som beskriver utgångspunkter, resurser och organisation samt planering av programutvärderingsinsatser har arbetats fram under 2015. Den beslutades vid ÖK-mötet den 10 december 2015.

Effektutvärdering av socialfondsprogrammet 2014-2020

Socialfondsprogrammet ska utvärderas två gånger under denna programperiod. Den första utvärderingen genomfördes 2017 och tittade på genomförandeorganisationen för samtliga ESI-fonder. Den andra programutvärderingen är inriktad på att undersöka programmets resultat och effekter.

Den första: programutvärdering av genomförandeorganisationen

Fyra europeiska struktur- och investeringsfonder finansierar 27 program i Sverige. Tre myndigheter förvaltar de olika programmen. Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket. Tillsammans ska programmen bidra till tio tematiska mål i enlighet med den partnerskapsöverenskommelse som Sverige slutit med EU-kommissionen.

Sammantaget ska 67 miljarder under programperioden 2014–2020 bidra till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt i Europa, Sverige och alla svenska regioner. Utvärderarna har bland annat undersökt: Genomförs verksamheten i de enskilda programmen och sammantaget på ett ändamålsenligt sätt? Vad bör utvecklas i organisation och arbetssätt för att förbättra programmens förutsättningar att leverera ett bra resultat?

Du hittar utvärderingen här.

Den andra: programmets resultat och effekter

Sweco har fått i uppdrag av Svenska ESF-rådet att genomföra den utvärderingen och detta är den första delrapporten, där fokus ligger på programmets struktur och implementering.

Viktigt att understryka att den analys som presenteras är preliminär och att ytterligare materialinsamling som sker inför slutrapporten kan leda till att andra slutsatser dras när det gäller de frågeställningar som behandlas i denna rapport. Vissa frågeställningar besvaras inte heller fullt ut i denna rapport då det behövs andra typer av underlag och material, som samlas in i senare skede.

Utvärdering av Sysselsättningsinitiativet för unga

Under 2018 genomfördes en programutvärdering av sysselsättningsinitiativet, resultatet av den rapporterades i december 2018. Utvärderingen fokuserade på de övergripande områdena måluppfyllelse, effektivitet och effekt. Utvärderingen genomfördes av Strategirådet och Damvad Analytics på uppdrag av Svenska ESF-rådet.

Utvärderingens slutliga bedömning avseende deltagarnas utveckling är att en stor andel lyckas etablera sig på arbetsmarknaden efter projektdeltagandet. Insatserna har i stor utsträckning nått de tilltänkta målgrupperna och de projektmodeller som har valts har motiverats med hänvisning till kunskap eller beprövad erfarenhet av att arbeta med metoden och målgruppen. Utöver resultat och effekter på individnivå visar utvärderingen även på bestående avtryck på organisationsnivå.

Här hittar du publicerade rapporter.

Innehåll på sidan