information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Socialfondens ÖK

Övervakningskommittén (ÖK) ska övervaka genomförandet av socialfondsprogrammet i samförstånd med Svenska ESF-rådet.

Övervakningskommittén (ÖK) ska övervaka genomförandet av socialfondsprogrammet i samförstånd med Svenska ESF-rådet.

Delaktighet

För att genomföra Europa 2020-strategin och uppnå dess centrala mål om smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla, krävs aktiv medverkan av berörda nationella, regionala och lokala aktörer. Det är särskilt viktigt att arbetsmarknadens parter deltar.

Parternas faktiska delaktighet är av avgörande betydelse under genomförande, övervakning och utvärdering av det nationella programmet. Parternas delaktighet säkerställs bl.a. genom att de är representerade i de regionala strukturfondspartnerskapen och i övervakningskommittén för det nationella programmet för Socialfonden.

Vem sitter i ÖK och varför?

Enligt regelverket är det parten, dvs organisationen, som ska utse vem som ska företräda den i Övervakningskommittén ”enligt öppna förfaranden” (EU-förordning 1303/2013, artikel 48).

Med tanke på att parterna ser olika ut och har olika förutsättningar är det svårt att reglera på vilken nivå de ska vara företrädda. Vissa är företrädda på chefsnivå, andra på ”sakkunnignivå”. För Övervakningskommitténs legitimitet är det viktigt att både ordinarie och ersättare är personer som har mandat att företräda parten samt har forum att förankra frågor. Det är därför viktigt att ledamoten formellt utses av någon i organisationen med behörighet att utse organisationens företrädare i Övervakningskommittén. I många organisationer /myndigheter är det ett formellt beslut.

I beslutet ska det framgå namn på den person som utsetts till ordinarie ledamot respektive suppleant, liksom vem som har utsett organistionens företrädare i övervakningskommittén. När organisationen har beslutat att utse eller utse ny företrädare ska det meddelas till ÖK-sekretariatet och i meddelandet/mejlet ska det också framgå namn och kontaktuppgifter till ledamöterna. 

Sekretariatet tar emot informationen och diarieför beslutet som offentlig handling. Namnen på organisationens företrädare publiceras på esf.se, i enlighet med regelverket. Kontaktinformationen används för att sekreteraren på ÖK-sekretariatet ska kunna skicka ut kallelser till möten och annan relevant information om och för Övervakningskommittén.

Ledamöter

Enligt Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 1303/2013) ska medlemsstaterna organisera ett brett partnerskap inför utarbetandet och genomförandet av partnerskaps-överenskommelse och operativa program. I partnerskapet ska ingå företrädare för berörda regionala, lokala tillväxtansvariga och berörda myndigheter, näringslivets och arbetsmarknadens parter och organisationer, företrädare för civilsamhället, även miljöorganisationer, icke-statliga organisationer och organisationer som arbetar för icke-diskriminering och jämställdhet.

Regeringen utser de parter som ska ingå i övervakningskommittén, samt utser ordförande för ÖK. Organisationerna utser i sin tur sina företrädare; ordinarie ledamot och suppleant i övervakningskommitten. 

Utsedda organisationer och ledamöter

Ordförande: Elin Landell

Arbetsmarknadsdepartementet: Åsa Bergqvist

Europeiska Kommissionen: Eva Johansson, Adelina Dos Reis och Alexandra Kirgios

 

Organisationer och ledamöter i Socialfondens övervakningskommitté 2021-2027

Organisation: Ledamot: Ersättare:
Arbetsförmedlingen Maria Kindahl Emil Johansson
Arbetsgivarverket Emil Lindström Sofie Andersson
Coompanion Marita Öberg-Molin Gordon Hahn
DO  Anna Ericsson Ann Frisell Ellburg
Folkbildningsrådet Anna-Carin Bylund Magnus Wetterberg
FORTE  Ulla Wallin Anna-Karin Florén
Fremia Patrik Schröder Karin Liljeblad
Företagarna Petra Örjegren Eva Cooper
Försäkringskassan Michael Boman Sofia Gagnert
Funktionsrätt Sverige  Elisabeth Wallenius Marina Carlsson
IFAU Sara Martinsson Ulrika Vikman
Landsorganisationen i SV. (LO) Mattias Schulstad Linnea Magro
Malmö Universitetet (MAU) Charlotte Ahlgren-Moritz Sara Bjärstorp
Migrationsverket John Gunnarsson Johanna Lensell Rebillon
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) Johan Lycke Emma Hansson
Myndigheten för yrkeshögskolan Per Winqvist Olof Elander
Region Gävleborg
Ida Thunholm Niclas Cronsell
Region Norrbotten Roger Ylinenpää Kenneth Sjaunja
Riksidrottsförbundet Marie Denitton Mattias Hjelmberg
Riksföreningen Sveriges stadsmissioner Irina Rönnqvist Jonas Wihlstrand
Rädda barnen Maria Soares Lindberg Alexandra Fritzon
Skolverket Helen Myslek Anders Duvkär
Socialstyrelsen  Anna-Karin Sandén Vakant
Sveriges kommuner o regioner (SKR) Gunnar Anderzon Ulrica Runemar
Svenska Röda Korset Johanna Saunders Vakant
Svenskt Näringsliv ej klart, Carina o Patrik tills nya utses 2021–2027 Carina Lindfelt Patrik Karlsson
Tillväxtverket Ulf Savbäck Kjell Wenna
TCO Håkan Gustavsson Lena Orpana
Universitets- och högskolerådet (UHR) Malin Jönsson Nichlas Malmdahl

 

Stäng

Arbetsutskott

Arbetsutskottets roll, uppgift och sammansättning regleras av ÖK:s arbetsordning 4.1.

Arbetsutskott

Arbetsutskottets roll, uppgift och sammansättning regleras av ÖK:s arbetsordning 4.1

Ledamöter i ÖK:s arbetsutskott

Paola Moscatelli Bergnéhr, Arbetsförmedlingen

Marita Öberg Molin, Coompanion

Vakant, Företagarna

Sofia Gagnert, Försäkringskassan

Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige

Mattias Schulstad, LO

Gunnar Anderzon, SKR

Håkan Gustavsson, TCO

Ida Nelson, Naturvårdsverket

Anna Ericsson, DO

Anna Holmgren, Arbetsmarknadsdepartementet (adjungerad)

Jenny Glumoff, Svenska ESF-rådet

Stäng
Vem sitter i ÖK och varför?

Enligt regelverket är det parten, dvs organisationen, som ska utse vem som ska företräda den i Övervakningskommittén ”enligt öppna förfaranden” (EU-förordning 1303/2013, artikel 48).

 

Med tanke på att parterna ser olika ut och har olika förutsättningar är det svårt att reglera på vilken nivå de ska vara företrädda. Vissa är företrädda på chefsnivå, andra på ”sakkunnignivå”. För Övervakningskommitténs legitimitet är det viktigt att både ordinarie och ersättare är personer som har mandat att företräda parten samt har forum att förankra frågor. Det är därför viktigt att ledamoten formellt utses av någon i organisationen med behörighet att utse organisationens företrädare i Övervakningskommittén. I många organisationer /myndigheter är det ett formellt beslut.

I beslutet ska det framgå namn på den person som utsetts till ordinarie ledamot respektive suppleant, liksom vem som har utsett organistionens företrädare i övervakningskommittén. När organisationen har beslutat att utse eller utse ny företrädare ska det meddelas till ÖK-sekretariatet och i meddelandet/mejlet ska det också framgå namn och kontaktuppgifter till ledamöterna.

 

Sekretariatet tar emot informationen och diarieför beslutet som offentlig handling. Namnen på organisationens företrädare publiceras på esf.se, i enlighet med regelverket. Kontaktinformationen används för att sekreteraren på ÖK-sekretariatet ska kunna skicka ut kallelser till möten och annan relevant information om och för Övervakningskommittén.

 

Frågor? Kontakta ÖK-sekretariatet

Stäng

Roll och uppgifter

Övervakningskommitténs roll och uppgifter regleras av förordning nr 2021/1060, samt det nationella socialfondsprogrammet. ÖK beslutar om arbetsordning som styr kommitténs beslutsförfaranden, mötesformalia, med mera. 

Möten

Övervakningskommittén sammanträder normalt en heldag 4 ggr/år.

Under 2022 kommer övervakningskommittén att sammanträda på följande datum:

  • Extra möte 12 januari
  • 8 mars
  • 24 maj
  • 25-26 augusti, extrainsatt ÖK-möte
  • 5 oktober  Utgår
  • 7 december, Fysiskt möte, Garnisonen, Karlavägen 100 Stockholm.

ÖK:s arbetsutskott har sina möten ca 4 veckor innan nästkommande ÖK-möte. Under 2022 kommer arbetsutskottet ha möten på följande datum:

  • 7 februari
  • 26 april
  • 7 september  Utgår
  • 10 november

Kansli / sekretariat

Uppgiften att bistå övervakningskommittén (ÖK), är en av Svenska ESF-rådets kärnuppgifter enligt regeringens instruktion till myndigheten, Förordning (2007:907). Det sköts via en kanslifunktion på myndigheten som också kallas ÖK-sekretariatet.

Enligt ÖK:s arbetsordning ska sekretariatet bland annat svara för att i samråd med ordföranden utarbeta möteshandlingar, dagordning, protokoll samt rapporter till kommittén.

ÖK-sekretariatet: overvakningskommitten@esf.se

Insyn i ÖK:s arbete

Protokoll och dagordning är exempel på allmänna handlingar som talar om vad som ska behandlas på ÖK-möten och vad som har beslutats av Övervakningskommittén.

Begäran om allmän handling ska ställas till esf@esf.se

Styrande dokument

De styrande dokumenten som till största del är beslutade av EU-kommissionen och Sveriges regering, ställer krav på strukturfondsprogrammen .

Innehåll på sidan