Socialfondens ÖK

Övervakningskommittén (ÖK) ska övervaka genomförandet av socialfondsprogrammet i samförstånd med Svenska ESF-rådet.

Innehåll på sidan

Övervakningskommittén (ÖK) ska övervaka genomförandet av socialfondsprogrammet i samförstånd med Svenska ESF-rådet.

Delaktighet

För att genomföra Europa 2020-strategin och uppnå dess centrala mål om smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla, krävs aktiv medverkan av berörda nationella, regionala och lokala aktörer. Det är särskilt viktigt att arbetsmarknadens parter deltar.

Parternas faktiska delaktighet är av avgörande betydelse under genomförande, övervakning och utvärdering av det nationella programmet. Parternas delaktighet säkerställs bl.a. genom att de är representerade i de regionala strukturfondspartnerskapen och i övervakningskommittén för det nationella programmet för Socialfonden.

Vem sitter i ÖK och varför?

Enligt regelverket är det parten, dvs organisationen, som ska utse vem som ska företräda den i Övervakningskommittén ”enligt öppna förfaranden” (EU-förordning 1303/2013, artikel 48).

Med tanke på att parterna ser olika ut och har olika förutsättningar är det svårt att reglera på vilken nivå de ska vara företrädda. Vissa är företrädda på chefsnivå, andra på ”sakkunnignivå”. För Övervakningskommitténs legitimitet är det viktigt att både ordinarie och ersättare är personer som har mandat att företräda parten samt har forum att förankra frågor. Det är därför viktigt att ledamoten formellt utses av någon i organisationen med behörighet att utse organisationens företrädare i Övervakningskommittén. I många organisationer /myndigheter är det ett formellt beslut.

I beslutet ska det framgå namn på den person som utsetts till ordinarie ledamot respektive suppleant, liksom vem som har utsett organistionens företrädare i övervakningskommittén. När organisationen har beslutat att utse eller utse ny företrädare ska det meddelas till ÖK-sekretariatet och i meddelandet/mejlet ska det också framgå namn och kontaktuppgifter till ledamöterna. 

Sekretariatet tar emot informationen och diarieför beslutet som offentlig handling. Namnen på organisationens företrädare publiceras på esf.se, i enlighet med regelverket. Kontaktinformationen används för att sekreteraren på ÖK-sekretariatet ska kunna skicka ut kallelser till möten och annan relevant information om och för Övervakningskommittén.

Ledamöter

Enligt Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 1303/2013) ska medlemsstaterna organisera ett brett partnerskap inför utarbetandet och genomförandet av partnerskaps-överenskommelse och operativa program. I partnerskapet ska ingå företrädare för berörda regionala, lokala tillväxtansvariga och berörda myndigheter, näringslivets och arbetsmarknadens parter och organisationer, företrädare för civilsamhället, även miljöorganisationer, icke-statliga organisationer och organisationer som arbetar för icke-diskriminering och jämställdhet.

Regeringen utser de parter som ska ingå i övervakningskommittén, samt utser ordförande för ÖK. Organisationerna utser i sin tur sina företrädare; ordinarie ledamot och suppleant i övervakningskommitten. 

Utsedda organisationer och ledamöter

Ordförande: Elin Landell

Arbetsmarknadsdepartementet: Anna Holmgren

Europeiska Kommissionen: Eva Johansson, Adelina Dos Reis och Alexandra Kirgios

 

Organisationer och ledamöter i Socialfondens övervakningskommitté 2014-2020

 

Organisation:

Ledamot:

Ersättare:

Arbetsförmedlingen Tomislavka Barisic Eva Theisz
Arbetsgivarverket Robert Cloarec Sofie Andersson
Coompanion Marita Öberg-Molin Camilla Carlsson
DO Anna Ericsson Ann Frisell Ellburg
FORTE Ulla Wallin Vakant
Företagarna Vakant Vakant
Försäkringskassan Martin Jonasson Sofia Gagnert
Funktionsrätt Sverige Elisabeth Wallenius Marina Karlsson
Hela Sverige ska leva Jan Runfors Åse Classon
IFAU Erik Mellander Sara Martinsson
Jordbruksverket Pasi Kemi Annelie Ström
 Lantbrukarnas Riksorganisation (LRF) Sofia Lindblad Vakant
Linneuniversitetet Jonas Månsson Vakant
LO Mattias Schulstad Åsa Törnlund
Migrationsverket John Gunnarsson Victoria Smedman
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Stefan Holmgren Sofia Zere
Myndigheten för yrkeshögskolan Per Winqvist Olof Elander
Naturvårdsverket
Ida Nelson Eva Johannisson
Riksidrottsförbundet Marie Denitton Tina Sahlén
SACO Vakant Vakant
Skolverket Helen Myslek Alberto Hylander
Socialstyrelsen Ann Bengtsson Alma Haracic
Statens kulturråd Ove Bengtsson Elin Rosenström
SFP Skåne/Blekinge Johan Sandberg Anna Jähnke
SFP Stockholm Charlotte Broberg Helga Levin
Svenskt Näringsliv
Farbod Rezania Patrik Karlsson
Sveriges kommuner och regioner (SKR)  Gunnar Anderzon Christin Granberg-Norberg
Sveriges ungdomsorganisationer
Vakant Hannah Kroksson
Tillväxtverket Ulf Savbäck Helena Nyberg Brehnfors
TCO Håkan Gustavsson Lena Orpana
Universitets- och högskolerådet (UHR) Shawn Mendes Lisa Bergström
Stäng

Arbetsutskott

Arbetsutskottets roll, uppgift och sammansättning regleras av ÖK:s arbetsordning 4.1. Du hittar handlingar från arbetsutskottet här.

Arbetsutskott

Arbetsutskottets roll, uppgift och sammansättning regleras av ÖK:s arbetsordning 4.1

Ledamöter i ÖK:s arbetsutskott

Eva Theisz, Arbetsförmedlingen

Marita Öberg Molin, Coompanion

Vakant, Företagarna

Sofia Gagnert, Försäkringskassan

Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige

Mattias Schulstad, LO

Gunnar Anderzon, SKR

Håkan Gustavsson, TCO

Ida Nelson, Naturvårdsverket

Anna Ericsson, DO

Anna Holmgren, Arbetsmarknadsdepartementet (adjungerad)

Jenny Glumoff, Svenska ESF-rådet

Stäng
Vem sitter i ÖK och varför?

Enligt regelverket är det parten, dvs organisationen, som ska utse vem som ska företräda den i Övervakningskommittén ”enligt öppna förfaranden” (EU-förordning 1303/2013, artikel 48).

 

Med tanke på att parterna ser olika ut och har olika förutsättningar är det svårt att reglera på vilken nivå de ska vara företrädda. Vissa är företrädda på chefsnivå, andra på ”sakkunnignivå”. För Övervakningskommitténs legitimitet är det viktigt att både ordinarie och ersättare är personer som har mandat att företräda parten samt har forum att förankra frågor. Det är därför viktigt att ledamoten formellt utses av någon i organisationen med behörighet att utse organisationens företrädare i Övervakningskommittén. I många organisationer /myndigheter är det ett formellt beslut.

I beslutet ska det framgå namn på den person som utsetts till ordinarie ledamot respektive suppleant, liksom vem som har utsett organistionens företrädare i övervakningskommittén. När organisationen har beslutat att utse eller utse ny företrädare ska det meddelas till ÖK-sekretariatet och i meddelandet/mejlet ska det också framgå namn och kontaktuppgifter till ledamöterna.

 

Sekretariatet tar emot informationen och diarieför beslutet som offentlig handling. Namnen på organisationens företrädare publiceras på esf.se, i enlighet med regelverket. Kontaktinformationen används för att sekreteraren på ÖK-sekretariatet ska kunna skicka ut kallelser till möten och annan relevant information om och för Övervakningskommittén.

 

Frågor? Kontakta ÖK-sekretariatet

Stäng

Roll och uppgifter

Övervakningskommitténs roll och uppgifter regleras av förordning (EU) 1303/2013, samt det nationella socialfondsprogrammet. ÖK beslutar om arbetsordning som styr kommitténs beslutsförfaranden, mötesformalia, med mera. 

EU-förordning 1303/2Styrande dokument – Avd V, kap 1, avs 1 “Övervakning av program”

Programinformation

Möten

Övervakningskommittén sammanträder normalt en heldag 4 ggr/år.

Under 2021 kommer övervakningskommittén att sammanträda på följande datum:

  • Extrainsatt möte 12 februari
  • 11 mars
  • 17 maj
  • 12 okt
  • 9 dec

ÖK:s arbetsutskott har sina möten ca 4 veckor innan nästkommande ÖK-möte. Under 2021 kommer arbetsutskottet ha möten på följande datum:

  • 10 feb
  • 22 april
  • 15 sep
  • 10 nov

Mer information samt dagordning och anmälan till övervakningskommitténs möten.

Kansli / sekretariat

Uppgiften att bistå övervakningskommittén (ÖK), är en av Svenska ESF-rådets kärnuppgifter enligt regeringens instruktion till myndigheten, Förordning (2007:907). Det sköts via en kanslifunktion på myndigheten som också kallas ÖK-sekretariatet.

Enligt ÖK:s arbetsordning ska sekretariatet bland annat svara för att i samråd med ordföranden utarbeta möteshandlingar, dagordning, protokoll samt rapporter till kommittén.

ÖK-sekretariatet: overvakningskommitten@esf.se

Insyn i ÖK:s arbete

Protokoll och dagordning är exempel på allmänna handlingar som talar om vad som ska behandlas på ÖK-möten och vad som har beslutats av Övervakningskommittén.

Begäran om allmän handling ska ställas till esf@esf.se

Protokoll

Styrande dokument