Logotyp på utskrifter

Programområde 3: Sysselsättningsinitiativet för unga

Satsning på unga arbetslösa i vissa regioner

I programområde 3 är ungdomar prioriterade, särskilt de som saknar fullföljd gymnasie­utbildning. Insatserna ska fånga upp ungdomar som varken arbetar eller studerar och få dem i sysselsättning. Det är viktigt, eftersom den som inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden riskerar långtids­arbetslöshet och social utestängning.

 

Målet med Sysselsättningsinitiativet är att skapa varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar (en av socialfondprogrammets fem investeringsprioriteringar). Programområdet är tänkt att komplettera de arbetsmarknadspolitiska insatserna som redan finns för Sveriges unga, till exempel Arbetsförmedlingens insatser eller jobb- och utvecklingsgarantin.

 

Medlen i programområde 3 är regionalt öronmärkta av EU för de områden där ungdoms­arbetslösheten är som störst (över 25 procent år 2012 enligt EU:s siffror): Sydsverige, Norra Mellansverige och Mellersta Norrland. Hälften av medlen är avsatta för regionala insatser och hälften är avsatta för nationella insatser (som genomförs i de tre regionerna). De nationella insatserna genomförs av Arbetsförmedlingen i projektet Ung framtid.

Insatser som kan få stöd

Insatserna inom programområde 3 ska vidareutveckla, stärka och höja kvaliteten i befintliga satsningar för arbetslösa ungdomar. Det kan till exempel innebära att:

 • förstärka Arbetsförmedlingens insatser
 • ge mer kvalitativa insatser till de unga som bedöms riskera att hamna i långtidsarbetslöshet
 • öka aktivitetsgraden och kvaliteten i jobbgarantin för unga och i jobb- och utvecklingsgarantin.

Även insatser som underlättar övergången från skola till arbete är viktiga, inte minst när det gäller ungdomar som har en funktionsnedsättning.

 

Programområde 3 har flera beröringspunkter med programområde 2 - Ökade övergångar till arbete. En viktig skillnad är dock att där ligger fokus i högre grad på metodutveckling, medan programområde 3 ska hjälpa individer mer direkt. Inom programområde 3 är det särskilt viktigt att individanpassa insatserna och ta tillvara på både formella och informella kunskaper hos deltagarna.

Målgrupper för insatserna

Målgruppen för programområde 3 är personer i åldrarna 15–24 som varken arbetar eller studerar. En särskilt utsatt och därmed viktig del av målgruppen är de ungdomar som löper risk för social utestängning, som till exempel

 • ungdomar som saknar fullföljd gymnasieutbildning
 • ungdomar som är utrikes födda
 • ungdomar som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Deltagarna i insatserna ska vara bosatta i något av följande områden:

 • Sydsverige (Skåne och Blekinge län)
 • Norra Mellansverige (Gävleborg, Dalarnas och Värmlands län)
 • Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län).

Bra att tänka på när du utformar ditt projekt (inom programområde 3)

 • Projekt i Socialfonden är paraply- och samverkansprojekt: det innebär att det ska finnas flera aktörer men en enda administrativ ansvarig organisation.
 • Delta på informationsträffar, bygg allianser, tänk "multi" när det gäller sektorer, aktörer och geografi.
 • Kom ihåg ledordet tillsammans: insatser görs tillsammans med deltagarna och inte för dem. Alla talar med varandra och inte till varandra. Utmaningarna är gemensamma för de som finns i projektet och organisationerna som deltar.
 • Säkra medfinansieringen tidigt! Projekt finansieras med högst 50 procent från Socialfonden, resten ska komma från projektaktörerna. Projektens medfinansiering kan vara i kontanta medel, men också i form av löner, lokaler, deltagarersättning (från kommuner, Arbetsförmedlingen med flera).

Tre programområden

Europeiska socialfonden har under perioden 2015–2020 tre programområden med olika inriktning. Tillsammans ska de bidra till fondprogrammets långsiktiga mål: en varaktigt ökad sysselsättning och en väl fungerande arbetsmarknad.