Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Programområde 2: Ökade övergångar till arbete

Nya vägar in på arbetsmarknaden

Insatserna inom programområde 2 ska skapa nya vägar in på arbetsmarknaden genom att utveckla nya sätt att arbeta med integration och inkludering. Målet är att fler människor ska få syssel­sättning och undvika långvarig arbetslöshet. Ett annat mål är att främja social integration och bekämpa fattigdom och diskriminering.

 

Insatserna inom programområdet ska främja övergångar till arbete, genom att hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden att utvecklas så att de lättare kan få anställning.

 

Programområde 2 har flera beröringspunkter med programområde 3, Sysselsättningsinitiativet för unga. En viktig skillnad är dock att där är medlen vikta för individer, medan fokus i programområde 2 ligger på utveckling av metoder och strukturer. Insatserna här behöver alltså inte ge ökad sysselsättning direkt, utan kan också innebära att utveckla metoder på området.

Insatser som kan få stöd

De projekt som får stöd inom programområde 2 ska antingen tillämpa, pröva eller utveckla metoder för att öka övergångarna till arbete. Alla insatser ska ligga i linje med den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Urvalet av projekt styrs av tre av programmets fem investeringsprioriteringar:

 • Att skapa vägar till sysselsättning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande.
 • Att aktivt inkludera utsatta grupper på arbetsmarknaden och göra det lättare för dem att få anställning.
 • Att få till en varaktig integration av ungdomar på arbetsmarknaden.

Projekt som omfattar samverkan med Arbetsförmedlingen och andra parter på arbetsmarknaden kommer att prioriteras i urvalet.

 

Vilka insatser som behövs bygger dels på de behov som deltagarna har och de möjligheter som organisationerna har i att underlätta och bredda övergången till arbetsmarknaden. Insatser på individnivå behöver därför gå hand i hand med insatser på organisationsnivå såsom kompetens­utveckling i de metoder och verktyg som tas fram i projekten. Vanligt förekommande insatser för deltagarna är mentorskap, praktik, kompletterande och förstärkande insatser, entreprenörskap och rehabilitering. Organisationerna kommer att lära sig mer om sig själva samt se vilka möjliggörande strukturer som finns och vilka insatser som kan utveckla organisationens vanliga verksamhet.

Målgrupper för insatserna

Insatserna ska vara riktade till personer som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden, och samtidigt uppfyller något av följande kriterier:

 • är unga (15–24 år)
 • är nyanlända invandrare[1]
 • är långtidsarbetslösa (det vill säga har varit arbetslösa mer än tolv månader)
 • har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
 • är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete

Bra att tänka på när du utformar ditt projekt (inom programområde 2)

 • Projekt i Socialfonden är paraply- och samverkansprojekt: det innebär att det ska finnas flera aktörer men en enda administrativ ansvarig organisation.
 • Delta på informationsträffar, bygg allianser, tänk "multi" när det gäller sektorer, aktörer och geografi.
 • Kom ihåg ledordet tillsammans: insatser görs tillsammans med deltagarna och inte för dem. Alla talar med varandra och inte till varandra. Utmaningarna är gemensamma för de som finns i projektet och organisationerna som deltar.
 • Säkra medfinansieringen tidigt! Projekt finansieras med högst 50 procent från Socialfonden, resten ska komma från projektaktörerna. Projektens medfinansiering kan vara i kontanta medel, men också i form av löner, lokaler, deltagarersättning (från kommuner, Arbetsförmedlingen med flera).

Tre programområden

Europeiska socialfonden har under perioden 2015–2020 tre programområden med olika inriktning. Tillsammans ska de bidra till fondprogrammets långsiktiga mål: en varaktigt ökad sysselsättning och en väl fungerande arbetsmarknad.