Logotyp på utskrifter

Stockholm Stärkt yrkesutbildning i byggsektorn.

Utlysning
2016/00066
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Stockholm
Startdatum
2016-02-08
Slutdatum
2016-03-31
Utlyst belopp
20 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser medel för projekt inom programområde 1 – Kompetensförsörjning och mål 1.2 ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplats-förlagt lärande.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 20 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Stockholm län. Stödet omfattar 100% av projektbudgeten.

 

I denna utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som syftar till att öka regional samver-kan för att förstärka och utveckla yrkesutbildningens relevans och kvalitet inom byggsektorn i stockholmregionen. Insatser som görs inom utbildningspolitikens område i syfte att utveckla samverkan mellan berörda branscher, utbildningssamordnare och myndigheter kan förstärkas med hjälp av utlysta medel.

 

Utlysningen är öppen för metodprojekt inom byggsektorn som är inriktade mot att utveckla strukturer, stärka system, förbättra samverkan mellan nationell och regional nivå samt ökad kapacitet i dimensionering av yrkesutbildningen. Projekten har inga aktiviteter riktade till indivi-der. Offentliga utbildningsanordnare och branschorganisationer kan söka.

 

Utlysningen pågår från 8 februari 2016 till 31 mars.

 

Projektet kan starta tidigast 1 augusti 2016 och senast 1 september 2016. Avslut ska senast vara 1 september 2020 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter till för-längning av projektet.

  

Denna utlysning är en del av en samlad utlysning med fokus på byggsektorn inom tre målom-råden:

- Målområde 1.1; Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta inom byggsektorn

- Målområde 1.2; Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande inom byggsektorn

- Målområde 2:1 Kvinnor o män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbe-te, utbildning eller närmare arbetsmarknaden inom byggsektorn. 

 

Utlysning programområde 1.2

Bilaga Effektkedja bygg 1.2

Bild i högerkolumn

Regional information

Kontakt 

ESF-rådet i Stockholm

Johanna Liz Gustavsson

08-457 33 14

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.